ขับเคลื่อนท่องเที่ยวและกีฬา สร้างเงินภาคเหนือตอนบน1

0
3464

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมรับทราบสถานการณ์และแนวทางในการขับเคลื่อนงาน ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมรับฟังความเห็นสถานการณ์ด้านท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจังหวัด แม่ฮ่องสอน โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง มีทุนทั้งด้านสังคม วัฒนธรรมที่ดีงาม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตชนเผ่าที่หลากหลาย ซึ่งเป็นเสน่ห์ของชาวล้านนาที่ควรได้รับการเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว การประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จึงจะเป็นช่องทางสำคัญ ที่จะทำให้รับทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และจะนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปผลักดันให้เป็นนโยบายที่เกิดจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้อย่างตรงจุด

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ว่า ด้านการท่องเที่ยว จะมีการยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (Safe) ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว (Clean) ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว รณรงค์และส่งเสริมผู้ประกอบการไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว (Fair) รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่วนด้านการกีฬา จะมีการส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา ส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเฉพาะด้าน ส่งเสริม Sport Tourism ส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างประเทศ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาระดับโลกในประเทศไทย และส่งเสริมนักกีฬาไทยสู่กีฬาระดับโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศต่อไป

สำหรับภาพรวมด้านการท่องเที่ยว ปี 2562 ของ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค. – ต.ค.62) พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ร้อยละ 0.57 ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ปัญหาการท่องเที่ยวของภูมิภาคภาคเหนือ มีการกระจุกตัวเที่ยวเฉพาะฤดูกาล ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม และช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ประกอบกับอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายต่อทริปต่ำ นอกจากนี้ยังมีปัญหาหมอกควันในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และปัญหาความแออัดของสนามบินด้วย ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 2563 จะต้องเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 8.54 หรือ 158,800 ล้านบาท