พช.เชียงใหม่ เตรียมรับนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy

0
331

พช.เชียงใหม่ เตรียมรับนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จำนวน 10 แห่ง 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น. นายอภิวัฒน์  ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยว 

ายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสรุปผลการวิเคราะห์การดำเนินกิจกรรมของแต่ละชุมชน ได้แก่ ด้านการพัฒนาทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ด้านการมีส่วนร่วมกำหนดแผนที่จุดนำชม  ด้านกิจกรรมที่น่าสนใจในชุมชน  ด้านประสบการณ์นำเที่ยว ด้านการจัดโปรแกรมบริการท่องเที่ยว และด้านรูปแบบกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาฯ  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

บ้านต้นเปา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง

บ้านหนองโค้ง หมู่ 2 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง

บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 13 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง

ชุมชนนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ 

ชุมชนศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่

บ้านกิ่วแลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง

บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง 

บ้านน้ำต้น หมู่ ที่ 6 ตำบล บ้านกาด อำเภอแม่วาง

บ้านดวงดี หมู่ 6 ต.ป่าป้อง ดอยสะเก็ด

และ บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอภิวัฒน์  ธีระวาสน์) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy ต้นแบบนำร่อง จำนวน 10 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา  การท่องเที่ยววิถีชีวิตล้านนา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ OTOP Backstreet Academy ตลอดจนเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจ เดินทางเข้าไปเยี่ยมชมโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จำนวน 10 แห่ง 

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ นายเอกฉัตร กันหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร.094-7479191  นางสาวสุรัสวดี บุตรพลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร.087-3031914 และ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนาตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112647 โทรสาร 053-112647