มทร.ล้านนาจัดกีฬา “ภาคพายัพเกมส์ ”

0
719

มทร.ล้านนาจัดกีฬา
“ภาคพายัพเกมส์ ”
สโมสรนักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธี นายพิพัฒน์ ใจเรือง นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวรายงาน ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
โดยการแข่งขันกีฬา”ภาคพายัพเกมส์” ครั้งที่ 21มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเน้นส่งเสริมการเล่นกีฬาและความมีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา สร้างสามัคคีในหมู่คณะเพื่อความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ
กีฬาที่จัดแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล แบตมินตัน วอลเลย์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส เชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ เต้นแอโรบิค และขบวนพาเหรดและแบ่งนักศึกษา 5 สี ประกอบด้วย 1.สีชมพู ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรสถาปัตยกรรม หลักสูตรการตลาด และหลักสูตรธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2.สีเหลือง ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 3.สีฟ้า ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4.สีแดง ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรม (เจ็ดยอด) 5.สีม่วง ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ในช่วงค่ำมีพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกีฬาประเภทต่างๆ โดยสีชมพู คว้าถ้วยรางวัลรวมในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทสำหรับสีที่ชนะเลิศกีฬาแต่ละประเภทจะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล ล้านนา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชมงคลล้านนา 6 เขตพื้นที่ (เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ตาก, น่าน, พิษณุโลก) “ลีลาวดีเกมส์” ต่อไป