ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0
3730

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า

ปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อให้ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ โดยศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้ผ่านการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับ 2 โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล คณะกรรมการได้ตรวจประเมินคุณภาพของศูนย์ความเป็นเลิศฯ ทุกด้าน ใน 3 อาคาร ทั้งอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ , อาคารแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และอาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูอายุ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และศูนย์ความเป็นเลิศฯ จะพัฒนาคุณภาพและก้าวต่อไป เพื่อเข้ารับการประเมินแบบเต็มขั้น ในกลางปี พ.ศ. 2563 นี้

ในปีที่ผ่านมา ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้เปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” รุ่นที่ 2ขึ้น เป็นหลักสูตรที่จัดทำโดยศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่สอนโดยคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ และเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองโดยกรมแพทย์แผนไทย

นอกจากนี้ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ยังได้มีโครงการในการปรับปรุงพื้นที่ และเปิดให้บริการใหมในปี 2563 อาทิเช่น
1.ห้องครัว ห้องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยปรับพื้นที่ให้เหมาะกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะบริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
2.คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์ความเลิศทางแพทย์ฯ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการด้านทันตกรรมพิเศษสำหรับผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นทันตกรรมเฉพาะทาง เนื่องจากสุขภาพฟันของผู้สูงอายุมีความแตกต่างจากฟันของกลุ่มอายุอื่น โดยเปิดให้บริการ ชั้น 2 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
3.หน่วยสนับสนุนการทดสอบ และการวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารในผู้สูงอายุ ร่วมกับคณะอุสาหกรรมเกษตร ณ อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อทดสอบนวัตกรรมด้านอาหาร โดยจะเน้นย้ำเรื่องการทดสอบอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ซึ่งอาหารดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อที่นำไปสู่ผลผลิตที่สร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุต่อไป
4.ศูนย์มีบุตรยากแบบครบวงจร (Infertile Center) ศูนย์เป็นเลิศทางการแพทย์ฯ จะเปิดให้บริการศูนย์มีบุตรยาก ที่อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อขยายการให้บริการ ให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีบุตรยาก โดยทางศูนย์มีความพร้อมในด้านสถานที่ และห้องปฏิบัติการมีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการบริการได้มากยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับมาบูรณาการเพื่อให้การตั้งครรภ์สัมฤทธิ์ผล และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านนี้ต่อไป
5.ศูนย์ Mini Long-term Care ชั้น 4 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ด้วยวิสัยทัศน์ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ที่มุ่งนั้นความเชี่ยวชาญเฉพาะโรค เพื่อการบริการที่มีคุณภาพที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง จึงได้ยื่นขอการตรวจประเมินเพื่อรับรองรายโรคของ 2 ศูนย์บริการคือ ศูนย์เลสิคและศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ซึ่งมีผลงานในด้านคุณภาพที่เป็นเลิศมาโตยตลอด โดยคณะกรรมการจะเข้ามาทำการตรวจประเมินในต้นปีพ.ศ. 2563นี้ นอกจากนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ยังได้ยื่นขอรับการตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการยา ของศูนย์ความเป็นเลิศฯ โดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562