รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เปิดศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย Customer Service Center

0
1075

ลงทะเบียนนัดล่วงหน้าได้ง่ายๆ ด้วยแอพพลิเคชั่น Suandok Hospital Line

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มช่องทางการให้บริการรูปแบบ ใหม่ผ่านแอพพลิเคชั่น Suandok Hospital LINE เพื่อช่วยลดขั้นตอนให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลามาลงทะเบียนตรวจ เพิ่ม ความสะดวกมากยิ่งขึ้น

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บํารุงกิจ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าว ว่า “โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เพิ่มช่องทางความสะดวกในการมารับ บริการตรวจรักษาด้วยการลงทะเบียนล่วงหน้า และการรับวันนัดออนไลน์ ผ่านแอป พลิเคชัน LINE โดยที่ท่านไม่ต้องรอรับใบนัดที่โรงพยาบาล และเสียเวลาลงทะเบียนใน วันที่ท่านต้องการมาตรวจเปิดให้บริการสําหรับผู้ป่วยสิทธิ์ชําระเงินสด ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ(ใบเสร็จสามารถนําไปตั้งเบิกได้) ผู้ป่วยประกันสังคมของโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยการลงทะเบียนล่วงหน้า / รับวันนัดออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์นี้ ซึ่ง ช่วยลดขั้นตอนให้ผู้ใช้บริการสามารถไปรับการตรวจที่หน้าห้องตรวจที่ได้ทําการนัดไว้ได้เลย โดยที่การพิมพ์ใบนัดที่ผู้ ลงทะเบียน Kiosk ณ ศูนย์คัดกรอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี ในวันที่ท่านมีนัดและใบนัดจะแจ้งลําดับคิวและเวลาที่เข้า พบแพทย์ให้ท่านทราบ จะช่วยลดขั้นตอนให้ผู้รับบริการไม่ต้องเสียเวลามาลงทะเบียนตรวจและท่านสามารถได้รับการ ตรวจก่อนที่คิวห้องตรวจจะเต็ม สําหรับการรับวันนัดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ จะช่วยให้ท่านไม่เสียเวลาที่ต้องรอรับ ใบนัดที่โรงพยาบาล”

นอกจาก Suandok Hospital LINE จะลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า และ ตรวจสอบการนัดหมายที่มีกับทางโรงพยาบาลแล้ว ยังสามารถจองคิวเจาะเลือด ห้อง lab แจ้งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการกลาง (Lab ทั่วไปบางรายการ), ตรวจสอบสถานะพร้อมรายละเอียดการรับยา ทราบประวัติการรับยา พร้อม รายละเอียด และรูปภาพยา ประกอบ, แจ้งเตือนสถานะการรับบริการกับทาง โรงพยาบาล เช่น การนัดหมาย การรับยา คิวเจาะเลือด ฯลฯ นอกจากนี้ท่านยัง สามารถเพิ่มสมาชิกในครอบครัวของท่านเข้ามาร่วมใช้งานในยูสเซอร์ของท่านได้อีก ด้วย

สําหรับผู้ที่สนใจสามารถเพิ่มเพื่อนในแอพพลิเคชั่น LINE @suandokhospital หรือ Scan QR ดังแนบ