รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เปิดศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย Customer Service Center

0
3887

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เปิดศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย Customer Service Center

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย (Customer Service Center : CSC) ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารสําหรับผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่แบบครบวงจร เพื่อรองรับการ ให้บริการที่มีมาตรฐาน สะดวกสบาย และปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการ

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บํารุงกิจ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “จากข้อมูลสถิติการให้บริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2558-2560 มี ผู้ป่วยเข้ามารับบริการตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉลี่ย 4,000-5,000 รายต่อวัน โดยในแต่ละวันจะมีผู้เข้ารับบริการที่มีความหลากหลาย และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดปัญหาจํานวนผู้รับบริการที่แออัด การให้บริการไม่ทั่วถึง ระยะเวลาใน การเข้ารับบริการ และระยะเวลารอตรวจนาน เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับการบริการที่มี มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อมาใช้บริการโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ โดยเน้นเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นองค์กรคุณธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม CQIT ซึ่งเป็นกลยุทธ์สําคัญที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูแลผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการที่เป็น one stop service และสะดวกสบายขึ้น ลดระยะเวลาในการเข้ารับบริการในแต่ละจุด เพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการแก่ ผู้รับบริการอย่างสูงสุด จึงเกิดแนวคิดในการเปิดศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย (CSC: Customer Service Center) ขึ้น

สําหรับศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 07.00 – 16.00 น. โดย พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานสิทธิ์ และ เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ให้บริการด้านการลงทะเบียนตรวจ การตรวจสอบสิทธิ์การ รักษาพยาบาลของผู้ป่วย การติดต่อจองห้องพิเศษ การออกใบนัดพร้อมให้คําแนะนํา การ ดูแลลูกค้าต่างชาติและกลุ่มผู้รับบริการพิเศษ การให้คําแนะนําเกี่ยวกับห้องตรวจ การเข้า รับบริการ

การให้การช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่ผู้รับบริการต้องการปรึกษา การตรวจสอบสถานะการให้บริการต่างๆ รับข้อร้องเรียน รับสมัคร และเปิดใช้ Suandok Hospital LINE Application ดังนั้นศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย (CSC. Customer Service Center) จึงเป็นอีกช่องทางในการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุม และเพิ่ม ศักยภาพขององค์กรในการดูแลผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นําไปสู่การบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ และยอมรับจาก สังคมในการเป็นผู้นําด้านสุขภาพในระดับนานาชาติต่อไป