เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิด “กาดนัดสีเขียว”

0
863

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิด “กาดนัดสีเขียว”

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดกาดนัดสีเขียว เพื่อจำหนำยสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า เชียงใหม่ไนท์ชาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่าที่มีพื้นที่ติดกับชุมชนโดยรอบ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองควาย ตำบลบ้านปง ตำบลแม่เหียะ และตำบลสุเทพ ซึ่งแต่ละชุมชนเป็นชุมชนตั้งเดิมที่มีมนต์เสน่ห์ทางด้านวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้า ของที่ระลึก ของฝาก ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน และสนับสนุนการท่องเที่ยวในบริบทชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงได้จัดกิจกรรมกาดนัดสีเขียว ภายใต้แนวคิด
“กาด ECO – Chiang Mai Night Safari” สำหรับจุดเด่นของกาดนัดสีเขียวที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการเป็นต้นแบบของตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมเบ็นเชตปลอตพลาสติก โฟม หรือ วัสดุสังเคราะห์ทุกชนิดที่กลายเป็นขยะที่ย่อยสลาย หรือ ทำลายลำบาก สร้างปัญหาและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จุดเด่นอีกประการหนึ่งของตลาดดังกล่าว คือ การเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญท้องถิ่นจากชุมชนบริเวณโดยรอบ เช่น อาหาร สิ่งประดิษฐ์ การละเล่น เครื่องมือ เครื่องใช้ ของฝาก ของที่ระลึก เป็นต้น

นายอนุชา กล่าวเพิ่มว่า การจัดกิจกรรม “กาดนัดสีเขียว” ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเชียงใหม่ไนท์ชาฟารี ที่มุ่งมั่นให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเสริมสร้างสนับสนุนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และในท้ายที่สุดนี้อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรม “กาดนัดสีเขียว” จะจัดขึ้นบริเวณโซนทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บ้านกวาง) และกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น ตั้งแต่บัดนี้ถึง เดือนมีนาคม 2563 โดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่จัดจำหน่ายภายในงานกว่า 40 ร้านค้า นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงดนตรี การละเล่นพื้นเมือง การแสดงจากเด็กและเยาวชน รวมถึงกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็นต้น