พช.เชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

0
552

พช.เชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (รุ่นที่  7 และรุ่นที่ 8)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายอภิวัฒน์  ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รุ่นที่ 7 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และรุ่นที่ 8 อาหาร

โดยมี นายวุฒิชัย ไชยกาญจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์ทอง นักส่งเสริมพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยณรงค์ บัวคำ นักทรัพยากรบุคคล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ร่วมกับ นายนริศ บุญสถิตย์ ผอ.โรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และทีมวิทยากรครู OTOP ดำเนินการจัดการฝึกอบรมฯ

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน พัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม D) เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว สร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ณ โรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม จำนวนรุ่นละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน

ในการนี้ นางสาวฟารีดา ม่าเหร็ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผน กรมการพัฒนาชุมชน สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พร้อมคณะ เข้าร่วมพบปะผู้เข้าอบรม และติดตามการดำเนินโครงการในครั้งนี้ด้วย