กัญชา ม.แม่โจ้ 12,000 ต้น พร้อมเก็บเกี่ยว!

0
4688

สิ้นสุดการรอคอย! กัญชา ม.แม่โจ้ 12,000 ต้น ใกล้เก็บเกี่ยวได้แล้ว ล่าสุดผู้บริหารฯ แถลงผลต่อสื่อมวลชน ปลื้มประสบความสำเร็จดีเยี่ยมเกินคาด ผลผลิตเบ่งบานได้ดอกกัญชาจำนวนมาก พร้อมเปิดตัวโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ภายใต้โครงการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ได้สารสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อการแพทย์กับผู้ป่วยที่อาจใช้สาร

กัญชาบำบัดโรค จำนวน 1 ล้านโดส ชี้เร็วๆ นี้ เตรียมส่งมอบผลผลิตให้กระทรวงสาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ต่อไป
ตามบันทึกความเข้าใจที่อ้างถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง กับกรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข เพื่อผลิตดอกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการสกัด กระบวนการกลั่นน้ำมันกัญชาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคต่างๆ ไปเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการยาเสพติดให้ปลูกกัญชาได้ในพื้นที่จำเพาะ จำนวน 12,000 ต้น บนพื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ในโรงเรือนสมาร์ทออแกนิคฟาร์มมิ่ง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประสบความสำเร็จในการปลูกกัญชาและได้ผลผลิตคือดอกกัญชาจำนวนมาก และพร้อมเก็บเกี่ยวได้แล้ว

เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นที่รับทราบแก่สาธารณชนทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดการแถลงข่าว ความสำเร็จโครงการปลูกและเก็บเกี่ยวดอกกัญชาฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ร่วมแถลงฯ ได้แก่ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีระกูล ให้ดำเนินการในการผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อบำบัดโรคแก่ผู้ป่วยในกลุ่มอาการที่สาร CBD และ THC ในกัญชา สามารถรักษาหรือบรรเทาอาการป่วยของโรค อาทิ ลมชักที่รักษายากและดื้อยา อาการคลื่นไส้อาเจียนของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาแบบเคมีบำบัด (คีโม) อาการเจ็บปวดรุนแรงและเรื้อรังที่ไม่สามารถใช้ยาตัวอื่นบำบัดได้ โรคระบบเส้นประสาทที่ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บของไขสันหลังเรื้อรัง เป็นต้น เพื่อรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพร้อมในด้านวิชาการเกษตรแบบองค์รวม ทั้งการปลูกพืชอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM และ USDA ระบบการปลูกในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์ม การป้องกันศัตรูพืช วัสดุปลูก ธาตุอาหาร ในระบบอินทรีย์ การตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนัก ระบบการให้น้ำ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การเตรียมการให้ผลผลิตของพืช คือดอกกัญชา การเก็บเกี่ยวตลอดจนวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (POST HARVEST) อาทิ การแยกดอก บรรจุภัณฑ์ การจัดการใบและต้นกัญชา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยอีกว่า ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ทำโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์เสนอต่อกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รศ.ดร.วีรพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผศ.พาวิน มโนชัย รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ม.แม่โจ้ ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการพืชเสพติด ให้ปลูกกัญชาได้ในพื้นที่จำเพาะ คือที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มเนื้อที่ 3,040 ตารางเมตร ซึ่งสามารถปลูกกัญชาในรุ่นแรกได้จำนวน 12,000 ต้น และได้รับมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 12,000 เมล็ด ชื่อพันธุ์อิสระ 01 (ISSARA 01) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีสาร CBD และ THC ระดับสมดุลกันเป็นสายพันธุ์ดีเด่นของกรมการแพทย์

โดยในวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกกัญชาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และได้ปลูกต้นกล้ากัญชาภายในโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มของมหาวิทยาลัย ในโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกด้วย

สำหรับกัญชาพันธุ์อิสระ 01 ลอตแรกจะให้ผลผลิต คือดอกกัญชาประมาณ 2.4 ตัน ในราวเดือน มกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้ระบบควบคุมการปลูกพืชอินทรีย์อัจฉริยะ และควบคุมความปลอดภัยในการเก็บรักษาอย่างเข้มข้น

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ภายหลังการเก็บเกี่ยวทางมหาวิทยาลัยฯ ก็พร้อมจะส่งมอบผลผลิตกัญชาแห้ง จำนวน 2.4 ตัน ให้องค์กรเภสัชกรรม โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไปเร็วๆ นี้