ทน.เชียงใหม่มอบจักรยานวันเด็ก ผ่านผู้นำชุมชนช่วยเสริมกิจกรรม

0
378

ทน.เชียงใหม่มอบจักรยานวันเด็ก
ผ่านผู้นำชุมชนช่วยเสริมกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่มอบของขวัญวันเด็ก ผู้นำชุมชนปลื้มได้จักรยานเพื่อมอบเป็นรางวัลให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ในปี2563 นัดรวมเด็กในวันที่เสาร์ที่11ม.ค.ที่จะถึงนี้ ณ สนามกีฬานครเชียงใหม่ ส่วนแต่ละชุมชนจัดเวทีวันเด็กและกิจกรรมต่างๆได้
สตามสะดวกของแต่ละชุมชน เทศบาลฯพร้อมจัดของขวัญให้ทุกแห่งทุกชุมชน
วันที่8ม.ค.2563 เวลา 10.00 น.นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมคณะฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนาย
ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในการเป็นตัวแทนมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติในปีนี้2563 ที่แต่ละชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมใจกันจัดเวทีเพื่อให้เด็กได้มีสถานที่แสดงความสามารถ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆเทศบาลฯ จึงได้
ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจัดซื้อรถจักรยานและของเล่นเด็กตลอดจนขนมนมเนยฯลฯ เตรียมพร้อมให้กับเด็กในวันเด็กแห่งชาติปีนี้
การมอบจักรยานผ่านผู้นำชุมชนเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินั้น ได้ทำการมอบผ่านผู้นำชุมชนและคณะกรรมการของแต่ละ
ชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ สวนสุขภาพบ้านเด่น(หนองหอย) และมีผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมประจำ
เดือนกันอีกด้วย
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวย้ำว่า คณะผู้บริหารเทศบาลฯตลอดจนเจ้าหน้าที่ในส่วนของสำนัก
การศึกษา และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับวันเด็กแห่งชาติในทุกๆปี เพราะเด็กคือกำลังของชาติในอนาคต
การให้ขวัญและกำลังใจและการมอบรางวัลต่างๆให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินั้น ถือว่าเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และ
เป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีสถานที่แสดงออกและแสดงความสามารถตามประสาเด็กๆ เพื่ออนาคตของชาติแล้ว
เทศบาลนครเชียงใหม่คณะผู้บริหารฯจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ส่วนเวทีใหญ่ของเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น จะ
จัดขึ้นในวันเด็กในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เด็กๆทุกๆคนโดยทั่วไป ผู้ปกครองสามารถนำเด็กมาร่วมสนุกและแสดงความ
สามารถได้ เทศบาลนครเชียงใหม่มีของขวัญของที่ระลึกเตรียมไว้ให้กับเด็กอย่างเต็มที่ นายสุนทร กล่าว.


ทน.เชียงใหม่มอบจักรยานวันเด็ก
ผ่านผู้นำชุมชนช่วยเสริมกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่มอบของขวัญวันเด็ก ผู้นำชุมชนปลื้มได้จักรยานเพื่อมอบเป็นรางวัลให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ในปี2563 นัดรวมเด็กในวันที่เสาร์ที่11ม.ค.ที่จะถึงนี้ ณ สนามกีฬานครเชียงใหม่ ส่วนแต่ละชุมชนจัดเวทีวันเด็กและกิจกรรมต่างๆได้
สตามสะดวกของแต่ละชุมชน เทศบาลฯพร้อมจัดของขวัญให้ทุกแห่งทุกชุมชน
วันที่8ม.ค.2563 เวลา 10.00 น.นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมคณะฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนาย
ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในการเป็นตัวแทนมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติในปีนี้2563 ที่แต่ละชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมใจกันจัดเวทีเพื่อให้เด็กได้มีสถานที่แสดงความสามารถ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆเทศบาลฯ จึงได้
ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจัดซื้อรถจักรยานและของเล่นเด็กตลอดจนขนมนมเนยฯลฯ เตรียมพร้อมให้กับเด็กในวันเด็กแห่งชาติปีนี้
การมอบจักรยานผ่านผู้นำชุมชนเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินั้น ได้ทำการมอบผ่านผู้นำชุมชนและคณะกรรมการของแต่ละ
ชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ สวนสุขภาพบ้านเด่น(หนองหอย) และมีผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมประจำ
เดือนกันอีกด้วย
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวย้ำว่า คณะผู้บริหารเทศบาลฯตลอดจนเจ้าหน้าที่ในส่วนของสำนัก
การศึกษา และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับวันเด็กแห่งชาติในทุกๆปี เพราะเด็กคือกำลังของชาติในอนาคต
การให้ขวัญและกำลังใจและการมอบรางวัลต่างๆให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินั้น ถือว่าเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และ
เป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีสถานที่แสดงออกและแสดงความสามารถตามประสาเด็กๆ เพื่ออนาคตของชาติแล้ว
เทศบาลนครเชียงใหม่คณะผู้บริหารฯจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ส่วนเวทีใหญ่ของเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น จะ
จัดขึ้นในวันเด็กในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เด็กๆทุกๆคนโดยทั่วไป ผู้ปกครองสามารถนำเด็กมาร่วมสนุกและแสดงความ
สามารถได้ เทศบาลนครเชียงใหม่มีของขวัญของที่ระลึกเตรียมไว้ให้กับเด็กอย่างเต็มที่ นายสุนทร กล่าว.


ทน.เชียงใหม่มอบจักรยานวันเด็ก
ผ่านผู้นำชุมชนช่วยเสริมกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่มอบของขวัญวันเด็ก ผู้นำชุมชนปลื้มได้จักรยานเพื่อมอบเป็นรางวัลให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ในปี2563 นัดรวมเด็กในวันที่เสาร์ที่11ม.ค.ที่จะถึงนี้ ณ สนามกีฬานครเชียงใหม่ ส่วนแต่ละชุมชนจัดเวทีวันเด็กและกิจกรรมต่างๆได้
สตามสะดวกของแต่ละชุมชน เทศบาลฯพร้อมจัดของขวัญให้ทุกแห่งทุกชุมชน
วันที่8ม.ค.2563 เวลา 10.00 น.นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมคณะฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนาย
ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในการเป็นตัวแทนมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติในปีนี้2563 ที่แต่ละชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมใจกันจัดเวทีเพื่อให้เด็กได้มีสถานที่แสดงความสามารถ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆเทศบาลฯ จึงได้
ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจัดซื้อรถจักรยานและของเล่นเด็กตลอดจนขนมนมเนยฯลฯ เตรียมพร้อมให้กับเด็กในวันเด็กแห่งชาติปีนี้
การมอบจักรยานผ่านผู้นำชุมชนเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินั้น ได้ทำการมอบผ่านผู้นำชุมชนและคณะกรรมการของแต่ละ
ชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ สวนสุขภาพบ้านเด่น(หนองหอย) และมีผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมประจำ
เดือนกันอีกด้วย
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวย้ำว่า คณะผู้บริหารเทศบาลฯตลอดจนเจ้าหน้าที่ในส่วนของสำนัก
การศึกษา และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับวันเด็กแห่งชาติในทุกๆปี เพราะเด็กคือกำลังของชาติในอนาคต
การให้ขวัญและกำลังใจและการมอบรางวัลต่างๆให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินั้น ถือว่าเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และ
เป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีสถานที่แสดงออกและแสดงความสามารถตามประสาเด็กๆ เพื่ออนาคตของชาติแล้ว
เทศบาลนครเชียงใหม่คณะผู้บริหารฯจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ส่วนเวทีใหญ่ของเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น จะ
จัดขึ้นในวันเด็กในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เด็กๆทุกๆคนโดยทั่วไป ผู้ปกครองสามารถนำเด็กมาร่วมสนุกและแสดงความ
สามารถได้ เทศบาลนครเชียงใหม่มีของขวัญของที่ระลึกเตรียมไว้ให้กับเด็กอย่างเต็มที่ นายสุนทร กล่าว.