ลงนาม

0
187

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ. สมชาติ หาญวงษารองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผศ. เกรียงไกร ธารพรศรี ผอ.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร. ล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับมูลนิธิโครงการหลวง โดยมี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกก. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกก.บริหาร และ ศ.เกียตริคุณ พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ กก.บริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ณ เรือนกล้วยไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์