ฝากการบ้าน สมศ. การศึกษาเท่าเทียม

0
261

เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 “การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายจรูญ ชูลาภ รักษาการประธานกรรมการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษากว่า 2,500 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ฯ

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบปะกับผู้บริหารและบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการวางระบบการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้ สมศ. เป็นองค์กรที่ช่วยรับฟังและแก้ปัญหาให้กับสถานศึกษา มิใช่องค์กรที่มาจับผิดการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่ง สมศ. และโรงเรียนต้องยอมรับหน้าที่การปฏิบัติงาน กฎ กติกา และการใช้เครื่องมือการประเมินร่วมกันก่อน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้

นอกจากนี้ ในอนาคตอาจมีแนวทางในการนำรูปแบบการประเมินรอบด้าน หรือประเมิน 360 องศา มาปรับใช้ เพื่อให้สถานศึกษารับการประเมินจากครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพิ่มเติมด้วย เพื่อสร้างวัฒนธรรมการประเมิน​คุณภาพการศึกษา ที่มีการเชื่อมโยงกับสังคมและชุมชน พร้อมสร้างความเข้าใจรูปแบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาให้ตรงกัน ส่วนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพอยู่แล้ว สมศ. ก็ต้องเข้าไปประเมินและรับฟังสภาพปัญหา เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยอดการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป

“สุดท้ายแล้ว ปลายทางของการจัดการศึกษา คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนทั่วประเทศ มีคุณภาพการศึกษาพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจ ตั้งใจ และการบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนในบริบทที่แตกต่างกัน จึงขอให้ทุกคนเปิดใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูป และพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอย่างจริงจัง” รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าว