เชียงใหม่ Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 42 หมู่บ้าน

0
917
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี 42 หมู่บ้าน และประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่และแกนนำหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมาย แกนนำ ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย และภาคีที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจแนวทางการสร้างความสำเร็จของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ และมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฯ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และแกนนำหมู่บ้าน (5คน/หมู่บ้าน) จำนวน 42 หมู่บ้าน รวม 320 คน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการฯ จำนวน 10 หมู่บ้าน

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 9,328,1182 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในการพัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้เป็นเครือข่าย  และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ศักยภาพของพื้นที่สร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นระยะยาว จึงแบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณที่ดำเนินการโดย ส่วนกลาง และงบประมาณที่ดำเนินการโดยส่วนภูมิภาค 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง  พัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOPกลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ให้พร้อมขายสร้างรายได้มากขึ้น  เชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว(กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน)ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี  สร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนำมาต่อยอดการบริหารจัด การชุมชนได้อย่างเหมาะสม

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ดำเนินงานโครงการ จำนวน ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน(ทุกจังหวัด) ได้ดำเนินการคัดเลือกกำหนดขึ้นจากการประชุมคัดเลือกในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด พิจารณาพื้นที่โดดเด่นในศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน