ชลประทาน เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำตลอดลำน้ำแม่ปิงเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำเชียงใหม่-ลำพูน

0
524

ชลประทาน เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำตลอดลำน้ำแม่ปิงเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำเชียงใหม่-ลำพูน

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 8 ม.ค. 63 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ แก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63 (ในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1) โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอเมืองลำพูน นายอำเภอป่าซาง นายอำเภอบ้านโฮ่ง นายอำเภอเวียงหนองล่อง รวมถึง ปภ.จังหวัดลำพูน นายกเทศมนตรีในพื้นที่จังหวัดลำพูน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำ แห่งที่ 5 (ฝายวังปาน) จังหวัดลำพูน

การเปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ให้ทุกฝ่ายได้ทราบถึงสถานการณ์น้ำ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำ แจ้งปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งสามารถขอคำปรึกษา ปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขและป้องกันปัญหาความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ำ โดยจะบริหารจัดการน้ำช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย. 63 โดยศูนย์ฯ ทั้ง 6 แห่ง ที่สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562/63 บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ฯ ที่ 1 ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่, ศูนย์ฯ ที่ 2 ฝายแม่ปิงเก่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ฯ ที่ 3 ฝายหนองสลีก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน, ศูนย์ฯ ที่ 4 ประตูระบายน้ำดอยน้อย ตั้งอยู่หมู่ี่ 11 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ฯ ที่ 5 ฝายวังปาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน และศูนย์ฯ ที่ 6 ประตูระบายน้ำแม่สอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์ฯ ทั้งหมด 6 แห่งนี้ เริ่มตั้งแต่ต้นทางจังหวัดเชียงใหม่ ยาวมาตามเส้นทางลำน้ำแม่ปิง เรียกว่าดูแลตลอดลำน้ำแม่ปิงทั้งสายทั้งเชียงใหม่ – ลำพูน

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องนำน้ำจากแหล่งน้ำแห่งเดียวที่มีอยู่ คือน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มาบริหารจัดการ โดยในปีนี้ กรมชลประทานได้ตรวจสอบสถิติปริมาณน้ำฝนทั่วประเทศย้อนหลังในรอบ 60 ปี พบว่า ปี 2562 จัดเป็นปีที่แล้งที่สุดอันดับ 2 รองจากปี 2522 และแล้งกว่าปี 2558 ที่ผ่านมา แต่ในปี 2562 นี้ ปริมาณน้ำเก็บกักในเขื่อนแม่งัดฯ มีมากกว่าปี 2558 ดังนั้น ในฤดูแล้งปีนี้ ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ควรจะบริหารจัดการน้ำ แบ่งปันน้ำ ประหยัดการใช้น้ำ ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เคยปฏิบัติในปี 2558 เพื่อให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนผ่านพ้นวิกฤติไปได้