ม.นอร์ทฯ รับปริญญา

0
3864

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 17 วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เข้ารับปริญญาจำนวนทั้งสิ้น 574 คน โดยมีอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้ประสาทปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต แยกเป็นมหาบัณฑิตจำนวน 78 คน คือ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 8 คน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 32 คน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 38 คน และบัณฑิตจำนวน 496 คนคือ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 26 คน ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 7 คน ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 15 คน ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ 1 คน ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง 9 คน ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4 คน ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 คน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 4 คน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องสำอาง) 2 คน

การประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้มีบัณฑิตได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 33 คน ดังนี้ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง นางสาวนภัสนันทน์ ธนรัตนไชย ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.61 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง นายพงศกร สาริวงค์ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.55 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ร้อยตำรวจโทจรัญ มาแก้ว ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.76 นางสาวสุนิศา จอกแก้ว ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.86 นายเทวิน ศรีไสล ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.58 ดาบตำรวจชาตรี แป้นชัยวงค์ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.58 นางสาวเมธาพร รู้การนา ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.57 นางสาววาสนา แก้วพรม ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.60 นายนิธิศ กระจิวจรูญ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.63 สิบตำรวจตรีณัฐวุฒิ คำยอง ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.60 นายนรินทร์ สุวรรณเทวากุล ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.70 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก นางสาวณิชารีย์ ยอดทนันชัย ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.94 นางสาวเสาวรส นิ่มพริก ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 นางสาวอรทัย สาริกิจ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.53 นางสาวสุภาพร ดาวเรืองผดุง ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.64 นางสาวพลอยลดา ชัยชนะเป็นเด่น ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.66 นางสาวชนิกานต์ ชนกาธิบดี ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.52 นางสาวอมรรัตน์ เดชจำเริญ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.80 นางสาวกนกพร กันทะวัง ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.63 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ นางสาวสาวิตรี นิยม ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวไพลิน อุปนันท์ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.73 นางสาวกุสุมา บัวพันธ์ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.68 นายสุรวัช เกื้อธีรกุล ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.55 นางสาวธาริณี แสนศรี ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.81 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นางสาววชิราภรณ์ สุจริต ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.55 นางสาวปารินี แสนโซ้ง ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.93 นางสาวสลิลทิพย์ ทองสุทธิ์ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.76 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร นางสาวพัชรา ปามือ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.66 นายตะวัน สีพิกา ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.54 นายปัณฐ์ณธร โลจนภีระพงศ์ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.94 นางสาวปิยะธิดา สุนิลหงส์ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.98 นางสาวสุวนันท์ มายะ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.87 นางสาวมยุรี แซ่เฮ้อ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.98

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 75 คน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 26 คน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 7 คน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 15  คน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ 1 คน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง 9 คน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4 คน เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 คน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 4 คน วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องสำอาง) 2 คน

คณะนิติศาสตร์ ระดับบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 232 คน
นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 232 คน

คณะบริหารธุรกิจ ระดับบัณฑิต รวม 125 คน
บัญชีบัณฑิต 6 คน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ 51 คน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 19 คน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 42 คน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 คน

ระดับมหาบัณฑิต รวม 8 คน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 8 คน รวมทั้งสิ้น 133 คน

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ระดับบัณฑิต รวม 64 คน ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10 คน ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10 คน
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 44 คน

ระดับมหาบัณฑิต รวม 70 คน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 32 คน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 38 คน รวมทั้งสิ้น 134 คน