สสก.6 จัดประชุมติดตามนโยบายรัฐบาล

0
403

สสก. 6  จัดประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ระดับเขต ครั้งที่ 1  ปี  2563  ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกรมส่งเสริมการเกษตร” เมื่อวันที่  9  มกราคม  2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ 

นางเขมวรรณ  ดวงจันทร์  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการเกษตร  ตลอดจนการประสานงานราชการ  และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน  การประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ ชี้แจงคือ แนวทางการบริหารงานฝึกอบรมของ สสก.6 , ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1 /2563  ,การขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ,ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2563 ฯลฯ โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน   ผอ.สสก.6  เป็นประธานการประชุม  ซึ่งบุคคลเป้าหมายในการประชุมประกอบด้วย  เกษตรจังหวัด  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม