ทต.ท่าศาลา MOU รักษ์ลำน้ำคาว

0
370

เมื่อวันที่ผ่านมา นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ฮักษาน้ำคาว” พร้อมแถลงข่าวและบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่ (ดอนจั่น)

การทำบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือประสานงานในการพื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลท่าศาลาให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อเป็นการเพิ่มที่สีเขียว การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นผสมผสานกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีล้านนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวพุทธวิถีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจแบบมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนล้านนา
  4. เพื่อพื้นฟูสภาพลำน้ำแม่คาวและพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา

นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เปิดเผยว่า การทำบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลสันกลาง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลป่าบง และเทศบาลตำบลไชยสถาน ซึ่งมี 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม อำเภอเมือง อำเภอสันกำแพงและอำเภอสารภีที่มีน้ำไหลผ่าน ในปัจจุบันแม่น้ำคาวประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งลำน้ำ ปัญหาน้ำเสียและตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืช ผักตบชวา เศษขยะและเศษวัสดุต่างๆ ทำให้ช่วงฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ทำความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตร บ้านเรือนและชุมชน ส่วนฤดูแล้งน้ำมีปริมาณลดลง ทำให้เกิดการเน่าเสียเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ำมีจำนวนลดลง อีกทั้งยังกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิม เทศบาลตำบลท่าศาลาและผู้นำชุมชนได้มีการหารือกันที่จะร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีความเห็นว่าควรจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์รักษาความสะอาดและกิจกรรมฟื้นฟูลำน้ำแม่คาว รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนัก เกิดความรักและหวงแหนให้สภาพลำน้ำใสสะอาด มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำนานาชนิด ที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชุมชน เพราะเป็นทั้งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งอาหาร แหล่งพักผ่อนตามธรรมชาติ อีกทั้งน้ำแม่คาวเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิงที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนาน เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ล้านนา ความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร และในอนาคตจะผลักดันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ระบบนิเวศน์และเป็นมรดกแก่ชุมชนคนรุ่นหลังต่อไป