เทศบาลเมืองแม่เหียะปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่น 5

0
614

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะ รุ่นที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมและกระชับความสัมพันธ์ก่อนเปิดภาคเรียน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ(ศูนย์รวมความสุขของคนสูงวัย)
เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะ รุ่นที่ 5 ที่ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 จำนวน 150 คน เข้าร่วมปฐมนิเทศ มีกิจกรรมคัดกรองสุขภาพ การปฐมนิเทศ กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนผู้สูงอายุในการเข้าหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตลอดจนเป็นการละลายพฤติกรรมกระชับความสัมพันธ์ของนักเรียนผู้สูงอายุ

สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลเมืองแม่เหียะ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงเครือข่ายองค์กรชุมชนทุกภาคส่วน จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ(ศูนย์รวมความสุขของคนสูงวัย) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ ตั้งแต่ อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาคุณชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านการสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ การฝึกอาชีพ การสอนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในรุ่นที่ 3 จะเรียนทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน โดยจะมีหลักสูตรและกิจกรรมหมุนเวียนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งหมด 8 หลักสูตร ซึ่งมีระยะเวลาเรียน ตั้งแต่ วันที่22 ม.ค.63 ถึง 10 เม.ย. 63 ในวันพุธ ที่ 1 และ 3 ของเดือน ด้านนายนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเมืองแม่เหียะ ประธานเปิดปฐมนิเทศกิจกรรมนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่น 5 ในครั้งนี้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในท่ามกลางบรรยายกาศแห่งความสนุกสนาน คลื้นเคลง และกิจกรรมสนุกของโรงเรียน ผู้สูงอายุ เป็นไปตามนโยบาย“เมืองแห่งสังคม คุณภาพ และ สังคมคุณธรรม”ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและกลุ่มเครือข่ายทุกเพศทุกวัยในเมืองแม่เหียะ