ชลประทาน​ลำพูน​ ประชุมติดตาม​ผลจัดการน้ำฤดู​แล้ง​ เพื่อให้​ทุก​พื้นที่​ได้รับ​น้ำอย่างเพียงพอ​

0
455

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ม.ค. 63 นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมติดตามผลการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563 ณ ที่ทำการฝายชลขันธ์พินิจ (ฝายแม่ปิงเก่า) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำบริเวณฝายแม่ปิงเก่าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน กล่าวว่า ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก ทั้ง 2 เขื่อนมีปริมาณน้อยมาก เนื่องจากที่ผ่านมา เกิดฝนตกน้อยคิดเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศทำให้มีปริมาณน้ำสะสมน้อยเช่นกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำตลอดเวลาพร้อมทั้งมีการจัดรอบเวรการส่งน้ำตลอดฤดูแล้ง 25 รอบเวร ซึ่งจะจัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของทุกพื้นที่ โดยได้ขอความร่วมมืองดปลูกพืชใช้น้ำเยอะ และต้องรักษากฎกติกาการใช้น้ำอย่างเคร่งครัด อีกทั้งกรมชลประทานยังมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63 ทั่วประเทศ โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 ประกอบด้วยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหา 6 แห่ง เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำสามารถเข้ามาปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือได้

ในเวลาต่อมา นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวภาพรวมสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน) รวมถึงแผนการบริหารจัดการน้ำของฝายชลขันธ์พินิจ (ฝายแม่ปิงเก่า) ว่าปัจจุบันฝายชลขันธ์พินิจ มีพื้นที่ชลประทาน 44,968 ไร่ ประกอบด้วยสะพานอัดน้ำ 7 สะพาน คลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้ายและฝั่งขวารวม 29 เหมือง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (4 ตำบล) และจังหวัดลำพูน (7 ตำบล) สำหรับการจัดสรรน้ำของฝายชลขันธ์พินิจ (ฝายแม่ปิงเก่า) แบ่งเป็นการส่งน้ำทั้งหมด 20 รอบเวร เริ่มต้นรอบเวรแรก 13 – 17 มกราคม 2563 (รอบเวรละ 5 วัน) จะส่งน้ำไปยังสะพานที่ 4 – 7 และอาทิตย์ต่อไปจะส่งให้กับสะพานที่ 1 – 3 เพื่อให้ทุกพื้นที่ได้รับน้ำที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ได้มีการเปิดโอกาสให้ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำได้อภิปรายปัญหาและอุปสรรคของการใช้น้ำที่ผ่านมา เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการหาแนวทางแก้ไขต่อไป