“สุวรรณ กฤตธรรม” อดีตนายอำเภอดอยสะเก็ด

0
437

เมื่อครั้งปลายปี พ.ศ.๒๔๙๗ ขณะนายชุ่ม บุญเรือง มารับตำแหน่งนายอำเภอดอยสะเก็ด นายชุ่มฯ บันทึกกล่าวชื่นชมการทำงานของนายอำเภอเก่า คือ นายสุวรรณ กฤติธรรม ไว้หลายประการ บ่งบอกว่าเป็นผู้ที่ทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์ต่ออำเภอดอยสะเก็ดไว้มาก

“ก่อนจะเดินทางมารับตำแหน่ง พ่อ (นายชุ่ม บุญเรือง) ได้ทราบกิติศัพท์ของคุณสุวรรณ กฤตธรรม อดีตนายอำเภอดอยสะเก็ดที่พ่อปรับหน้าที่แทนว่า ท่านได้สร้างชื่อเสียงให้แก่อำเภอดอยสะเก็ดไว้หลายเรื่อง ราษฎรให้ความเคารพนับถือ อาทิเช่น ได้สร้างหอประชุมอำเภอเป็นแห่งแรก โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณและที่แปลกพิเศษก็คือไม่เรียกหอประชุม แต่ให้ชื่อว่าวิหารอำเภอ โดยให้เหตุผลว่านอกจากจะใช้เป็นที่ประชุมแล้ว ยังจะใช้เป็นที่อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมให้แก่ข้าราชการ ตลอดจนประชาชน โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว ซึ่งได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคนหนุ่มสาวเป็นกลุ่มยุวพุทธิกะให้มารับการอบรมด้วย ที่สำคัญได้สร้างเป็นรูปวิหารเหมือนวัดจริงๆ มีลวดลายกนก มีช่อฟ้า ป้านลมด้วย”

“นอกจากนี้ก็ได้ปลูกบ้านพักนายอำเภอเป็นไม้สักทั้งหลังก็ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ และคุณสุวรรณ กฤติธรรมเป็นนักพูดฝีปากดีมาก เวลาไปประชุมชาวบ้านก็เอาเรื่องศีลธรรมไปอบรมชาวบ้าน ไม่เพียงแต่เท่านั้นยังออกรายการสนทนาธรรมกับท่านเจ้าคุณวินัยโกศล วัดเจดีย์หลวง ยศในขณะนั้น ปัจจุบันเป็นที่พระเทพวาที เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ออกรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วย นอกจากนี้คุณสุวรรณ ยังฝากฝังพ่อไว้ด้วยว่าคุณชุ่มไปแทนผมนั้นดีแล้ว เพราะเป็นคนเมืองด้วยกัน ขอให้สานโครงการก่อตั้งคนหนุ่มสาวเป็นกลุ่มพุทธิกะที่มีอยู่ราว ๕-๖ หมู่บ้านให้คงไว้ และถ้าจะขยายออกไปก็จะเป็นประโยชน์แก่การปกครองได้มากพ่อก็รับฟังและก็คงจะต้องดำเนินการต่อเนื่องต่อไป”

นายสุวรรณ กฤติธรรม เป็น “คนเมือง” คือ เป็นคนบ้านแม่ย่อย ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เกิดปี พ.ศ.๒๔๖๐ เป็นบุตรของนายลี้เซียนและแม่ตุ่นแก้วเป็นคนกลางในหู่พี่น้อง ๓ คน ครอบครัวของนายลี้เซียนทำโรงสีข้าว ต่อมาเปลี่ยนมาทำตลาดปัจจุบัน คือ ตลาดสันพระเนตร อยู่ทางแยกสันทรายไปทางอำเภอดอยสะเก็ดประมาณ ๒ กิโลเมตร

ด้านการศึกษานั้น นายสุวรรณ กฤติธรรม จบระดับมัธยมจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต่อมาไปศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ อาศัยอยุ่ที่วัดบวรนิเวศน์วรวิหาร เพื่อนสนิทคนหนึ่งที่อยู่ร่วมกัน คือ พ.ต.อ.อุดม วงศ์อุดม หลังจากจบวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วบรรจุเข้ารับราชการกรมการปกครอง เคยเป็นปลัดอำเภอที่จังหวัดราชบุรี ต่อมาย้ายมาที่จังหวัดพิษณุโลก หลังจากนั้นเป็นนายอำเภอสันทราย ๒ ปีเศษ ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๙๓ ย้ายมาเป็นนายอำเถอดอยสะเก็ดจนถึงปี พ.ศ.๒๔๙๗ รวม ๕ ปี จึงย้ายมาเป็นนายอำเภอเมืองเชียงใหม่และขึ้นเป็นปลัดจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานของนายสุวรรณนอกเหนือจากพัฒนาอำเภอดอยสะเก็ดแล้ว
นายสุวรรณ กฤติธรรม เป็นผู้ที่ชอบอ่าน ชอบศึกษา รวมทั้งชอบศึกษาธรรมมะ ผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ การเป็นพิธรกรบรรยายเรื่องธรรมมะทางสถานีวิทยุ วปถ.๒ กับเจ้าคุณวินัยโกศลทุกเช้า มีผู้ติดตามรับฟังจำนวนมาก

ต่อมาขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ ปีเศษ ต่อมามีคำสั่งให้ไปประจำกระทรวงมหาดไทยจนออกจากราชการ การออกราชการของนายสุวรรณนั้นคนรุ่นเก่าที่ชื่นชอบผลงานเล่าว่า เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องเบิกงบประมาณค่าเดินทางไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำเรื่องเบิกผิดพลาดค่าขนย้ายผิดไป ๒๐๐-๓๐๐ บาท ทำให้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและถูกให้ออกจากราชการ หลังจากนั้น ๒ ปีมีผู้บังคับบัญชาเสนอเรื่องให้เข้ารับราชการอีกครั้ง แต่นายสุวรรณเห็นว่าอายุมากแล้วจึงปฏิเสธและใช้ชีวิตหลังการรับราชการอย่างสมถะ เปลี่ยนเป็นอาชีพทำสวนลำไยที่สวนที่บ้านช่างเคี่ยน

ด้านครอบครับสมรสกับนางศิริพรรณ บุตร ๑ คน คือ นายปิยกฤต กฤตธรรม

นายสุวรรณเสียชีวิตเมื่อกลางปี พ.ศ.๒๕๔๓ ขณะอายุ ๘๓ ปี (คุณศิริพรรณ กฤตธรรม,สัมภาษณ์)

Cr.อดีต “ดอยสะเก็ด” (สังคมเมืองเชียงใหม่ เล่ม ๑๓)