ธ.ก.ส. เปิดโครงการล้านละร้อย สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจชุมชน รุกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

0
661

ธ.ก.ส. เปิดโครงการล้านละร้อย
สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจชุมชน
รุกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

​ธ.ก.ส. เดินหน้าสร้างธุรกิจชุมชน ตามโครงการล้านละร้อย สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงิน 50,000 ล้านบาท

​ นายสุชาติ นิตยพงศ์ชัย ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หรือ ธ.ก.ส. กล่าวในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม (กลุ่มการผลิต กลุ่มบริการและกลุ่มรวบรวม) ด้านท่องเที่ยว (กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มนำเที่ยวและขนส่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน) และด้านอุตสาหกรรม (กลุ่มแปรรูปและกลุ่ม Logistics)
ซึ่งในปี 2562 ตั้งเป้าขยายผลให้ได้ 928 ชุมชน และภายในปี 2565 ตั้งเป้าไว้ที่ 9,000 ชุมชน ซึ่งเมื่อกลุ่มมีศักยภาพและพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชนแล้ว แต่ยังขาดเงินทุนในการขับเคลื่อน ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตามโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2565
​ด้าน นายรังสรรค์ บูรณะธนัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้ทำบันทึกความเข้าใจโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กับกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง พร้อมทั้งจัดการตลาดผลิตผลการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งการดำเนินการให้สินเชื่อตามโครงการนี้ เป็นการให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ หรือพื้นที่การเกษตรไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพ
มาเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคง มีตลาดรับซื้อผลผลิตแน่นอน
​ โครงการสินเชื่อธุรกิจสร้างไทย หรือโครงการล้านละร้อย เป็นการให้ประชาชนรวมกลุ่มกัน 10 คน ขอรับการสนับสนุนจากโครงการฯ โดยกรมปศุสัตว์จะคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วม รวมถึงสนับสนุนและประสานงานการตลาดห่วงโซ่การเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ขณะที่ ธ.ก.ส.จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการจัดทำแผนธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนสินเชื่อ รวมถึงสนับสนุนการจัดการตลาดตลอดห่วงโซ่การเลี้ยงสัตว์ นอกจากธนาคารจะสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการฯ แล้ว กรณีผู้ขอกู้มีคุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สามารถขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร เช่น โครงการสินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่ โครงการสินเชื่อ SME เกษตร ซึ่งเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จังหวัด และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ