‘หม่อมเหลน’มอบรางวัล “เหมราช”บุคคลต้นแบบ

0
366

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติความยิ่งใหญ่ให้กับบุคคลต้นแบบ “เหมราช” ครั้งที่ 4 จัดโดย มูลนิธิดินดีน้ำใส แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อปกป้องผู้ประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความเป็นปึกแผ่น สร้างรากฐานที่มั่นคงในกลุ่มต่างๆ เช่น ครอบครัว ชุมชน องค์กร รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง (โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ให้ทัดเทียมเป็นที่ยอมรับทั่วโลก พร้อมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติ สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับ องค์กร บุคคล นักธุรกิจ ศิลปิน ดารา นักร้อง ฯลฯ ให้มีพลังในการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตระหนักถึงอุดมการณ์ของวิชาชีพ ต่อส่วนรวม

โอกาสนี้อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลด้านวิชาการและพัฒนางานด้านการศึกษา เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนางานด้านต่างๆ ของนักศึกษาในสถาบันของตน โดยรางวัลนี้มอบให้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนนักศึกษา และเป็นแบบอย่างของสังคมต่อไป

สำหรับรางวัลที่มอบให้แก่ องค์กร และบุคคลภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย 10 สาขา ได้แก่ 1.สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 2.สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 3.สาขาผู้นำคุณประโยชน์จิตอาสา 4.สาขาผู้ทำคุณประโยชน์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 5.สาขาผู้นำด้านบริหารและพัฒนาองค์กร 6.สาขาผู้นำด้านวิชาการและพัฒนางานด้านการศึกษา 7.สาขาผู้นำด้านอนุรักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม 8.สาขาผู้นำด้านพัฒนาและบริหารธุรกิจ 9.สาขาข้าราชการ 10.สาขาสื่อมวลชน