ถกแนวทาง กม.สื่อ ป้องละเมิดสิทธิเด็ก

0
366

“แนวทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวทางสื่อเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน”

เมื่อวันที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเรื่อง “แนวทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวทางสื่อเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน” ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “พลังแห่งปัญญาสร้างสรรค์นิเวศสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ได้แก่ นายนีติพัทธ์ สมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุชีลา ศิริมงคลภาวงศ์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.สุรชัย เดชพงษ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ผศ.ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.ท.หญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) ปฏิบัติราชการ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรีและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.สุธาสินี สุภา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอิสระพงษ์ บุญญา นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผศ.ดร.ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญา ผศ.อธิป จันทนโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน และ ผศ.นันท์มนัส จันทราศัพท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ หัวหน้าโครงการพลังเครือข่ายเรียนรู้เท่าทันสื่อ: เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2562 จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์