ม.ฟาร์ฯเปิดโลกวิชาการ หลายสถาบันร่วมคึกคัก

0
417

เมื่อวันที่ผ่านมา ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ฟาร์ ตอน Fun is the Best Way to Learn” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ห้องประชุม VISION20/20 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่

ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ขอต้อนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ด้วยความยินดี และขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานที่ร่วมมือกันจัดงานเปิดโลกวิชาการฯ ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสในการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตตามแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามหลักคิด “Fun is the Best Way to Learn”

การจัดงานในวันนี้ นับเป็นแรงหนุนเสริมกลไกลพัฒนาความรู้และทักษะแบบใหม่แก่เยาวชนให้สามารถปรับตัวกับสถานการณ์แรงงานโลกที่ปรับเปลี่ยนตามกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจและธุรกิจในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะทักษะใหม่ในการประกอบการธุรกิจ E-Commerce ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นธุรกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ รวมทั้งเป็นการเปิดช่องทางความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21แก่เยาวชน อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการขยายความร่วมมืออื่นต่อไปในอนาคต

กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิดการปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิต ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในงานจากคณะและสาขาวิชาต่างๆ หลากหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมWorkshop Digital Transformation กิจกรรมการแข่งขัน Road of Victory กิจกรรมการแข่งขันการีน่า ROV การแสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรมและงานวิจัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ “ครามลิเพา by Cha craft collection” ผู้ประกอบการจากศูนย์ UBI ม.ฟาร์อีสเทอร์น อีกด้วย โดยช่วงเริ่มงานมีการแสดงเปิดงานโดย ทีมชนะเลิศ การประกวด COVER DANCE การแสดงแฟชั่นโชว์ “คอลเลคชั่นย่านลิเภา”โดย CHACRAFTSTUDIO ผู้ประกอบการของศูนย์ UBI มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จากนั้นเป็นกิจกรรมห้องย่อยของแต่ละสาขาวิชา พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกประเภท