ถ่ายทอด

0
312

นางเขมวรรณ  ดวงจันทร์  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ในลักษณะการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการด้านการเกษตรณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ต.ท่าวังพร้าว จ.เชียงใหม่