เกษตรสันป่าตองจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ นำความรู้สู่การปฏิบัติ

0
345

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ต.ท่าวังพร้าว  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นางเขมวรรณ  ดวงจันทร์  เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่   ซึ่งเป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ในลักษณะการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการด้านการเกษตร  เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติและเผยแพร่แก่เกษตรกรต่อไป   

ทั้งนี้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดงานวัน Field Day ในครั้งนี้ เกษตรกรจะได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ในไร่นา ทำให้เกิดประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร พร้อมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพต่อไป    ด้านสำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง โดย นายบุญศรี  พาลมูล  เกษตรอำเภอสันป่าตอง  ได้บูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดนิทรรศการให้ความรู้  อาทิเช่น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่,สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่,สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่,สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่,กรมฝนหลวงและบินเกษตร ฯลฯ  รวมไปถึง เกษตรกรรุ่นใหม่  Young Smart Farmer  ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง  ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร  เพื่อที่จะได้นำไป ปฏิบัติในแปลงของตนเอง  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดฐานเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่น ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ  การผลิตพืชตามมาตรฐาน  GAP  ,ฐานเรียนรู้สัมมาชีพเสริมรายได้  การเลี้ยงปูนา  การเลี้ยงปูนาอีกด้วย เกษตรอำเภอสันป่าตองกล่าว