อุโมงค์ยักษ์‼️ คืบน่าพอใจ แผนแก้แล้งภาคเหนือ ยั่งยืน

0
1159

อุโมงค์ยักษ์‼️ คืบน่าพอใจ
แผนแก้แล้งภาคเหนือ ยั่งยืน

?สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1
แจงมีการเร่งรัดติดตามงานอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยผลงานขยับเพิ่มขึ้นตามลำดับ พร้อมทั้งปรับและเสริมมาตรการให้การทำงานรุดหน้าขึ้นไปอีก

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) ที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากประเด็นข้อสอบถามของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกล่าวในขณะมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อครั้งลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน พร้อมทั้งตรวจสภาพลำน้ำปิง ที่บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่า ครั้งก่อนที่ขึ้นมาเชียงใหม่ได้มาติดตามการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด – แม่กวง ไม่ทราบว่าหลังที่มาเยี่ยมในครั้งนั้นการดำเนินการมีความก้าวหน้าไปมากน้อยเพียงใด ถ้าเรื่องนี้มีการติดตามใกล้ชิด เชื่อว่าการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำนี้อาจจะเสร็จทันตามกำหนดได้ ซึ่งจะไม่ทำความเสียหายให้กับราชการ หากยืดเยื้อออกไปนั่นหมายความว่าราชการเสียประโยชน์ทั้งหมด

นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ 1 หรือ ผสญ. กล่าวว่า รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาติดตามงานก่อสร้างอุโมงค์ตามโครงการเพื่อปริมาณน้ำให้เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีข้อสั่งการในครั้งนั้นให้มีการเร่งรัดและติดตามงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด ซึ่งกรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ได้ติดตามเร่งรัดการทำงานอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด ทำให้ผลงานการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ราว 1.2 % ซึ่งหากคิดเป็นระยะทางขุดเจาะอุโมงค์เจาะได้ราว 400 เมตร

“โดยภาพรวมการก่อสร้างทั้งโครงการฯ ตั้งแต่มีคณะกรรมการเร่งรัดติดตามงานก่อสร้างอุโมงค์ฯ โดยมีอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานที่ปรึกษา และได้มอบหมายให้รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยให้ติดตามและแก้ไขปัญหาการก่อสร้างตามโครงการฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งส่งผลให้ความล่าช้าที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีคณะกรรมการฯ โดยก่อนนั้นมีผลงานเพียง 23% ผลงานเพิ่มขึ้นเป็น 43% ในขณะนี้ หากคิดเป็นระยะทางขุดเจาะอุโมงค์จากเดิมเฉลี่ยเดือนละประมาณ 350 เมตร เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยเดือนละ 650 เมตร นอกจากนี้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ในสัญญาที่ 1 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ช่วงแม่งัด- แม่กวงผู้รับจ้างคือบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จะเพิ่มรถขุดและติดตั้งงานค้ำยัน (Road Head) ซึ่งประเมินว่า งานขุดเจาะอุโมงค์ในช่วงนี้จะสามารถเพิ่มเนื้องานก่อสร้างได้ คาดว่าจะเจาะได้ราววันละ 8-10 เมตร จากเดิมมีผลงานเพียงเฉลี่ยวันละ 4เมตร” ผสญ.1 กล่าว

นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ 1 กล่าวถึงผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 24 -31 มกราคม 2563) ว่า ผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำในภาพรวมทั้งโครงการฯ อยู่ที่ 43.274% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ 0.163% โดยที่ผลงานการก่อสร้างในช่วงแม่งัด- แม่กวง อยู่ที่ 50.049% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนราว 0.099% โดยสัญญาที่ 1 ในช่วงนี้ มีบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง เจาะอุโมงค์แบบขุดเจาะระเบิด (D&B) ความยาวตามสัญญารวมทั้งหมด 12,500 เมตร ขณะนี้มีผลงานก่อสร้างทั้งสิ้น 24.300% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนราว 0.040%ในส่วนสัญญาที่ 2 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียวิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ความยาวอุโมงค์ตามสัญญารวมทั้งสิ้น 10,472.683 เมตร สัปดาห์ที่ผ่านมามีผลงานก่อสร้างรวมราว 82.011% มีผลงานเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนราว 0.173%

ผสญ.1 กล่าวต่อว่า สำหรับผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด ในช่วงสัปดาหที่ผ่านมา (วันที่ 24-31 มกราคม 2563) มีผลงานการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำอยู่ที่ 35.478% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ 0.227% โดยที่ผลงานก่อสร้างตามสัญญาที่ 1 ซึ่งมี บริษัท ไรท์ทัลเนลลิ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ความยาวอุโมงค์ตามสัญญารวมทั้งสิ้น 13,600 เมตร มีผลงานการก่อสร้างอยู่ที่ 51.980% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ 0.18% และสัญญาที่ 2 มี บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ความยาวอุโมงค์ตามสัญญารวม 12,024 เมตร มีผลงานการก่อสร้างอยู่ที่ 19.639% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ราว 0.263%

“การเร่งรัดติดตามการก่อสร้างในทุกสัญญามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุปสรรคที่พบในแต่ละสัญญาทั้ง 4 สัญญามีความแตกต่างกัน อาทิ การขุดเจอโพรงถ้ำใต้ดินขนาดใหญ่ การขุดเจอธารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเป็นรายกรณีไป ทั้งเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเอง ทั้งคณะที่ปรึกษา ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้รับจ้าง รวมถึงคณะกรรมการเร่งรัดติดตามงานก่อสร้างฯ ได้มีการเร่งรัดติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ตามนโยบายของ ฯพณฯ รมว.เกษตรฯ และจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเกิดปัญหาจะได้หามาตรการแก้ไขได้ทันเวลาและติดตามการดำเนินงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา” นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ 1 กล่าวในที่สุด