เปิดตัวคลัสเตอร์น้องใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

0
287

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดตัวกลุ่มคลัสเตอร์น้องใหม่ “กลุ่มอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร” หวังยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ภาคเหนือ

วันนี้ (11 ก.พ.63) ที่ห้องประชุมดอยสุเทพ 2 โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ เชียงใหม่ นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นประธานการในพิธีเปิดตัวโครงการ “การยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สู่คลัสเตอร์ 4.0 กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการบรรยาย วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรับรู้และนำไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์การแพทย์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมกับการวางรากฐานที่แข็งแกร่งในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศและสากลต่อไป

นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่การดำเนินงานโครงการได้ มีการร่วมมือจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานที่ปรึกษาและมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สู่คลัสเตอร์ 4.0 ในปี 2563 นี้ โดยคาดหวังว่ากิจกรรมทั้งหมดภายใต้โครงการจะสามารถสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและเกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน โดยสิ่งสำคัญการจะผลักดันให้อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือสามารถขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน ต้องมีการต่อยอดองค์ความรู้เชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสมผสานประยุกต์ใช้งานวิจัย เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และยกระดับสู่อุตสาหกรรมอนาคตยุคใหม่ ตอบสนองความต้องการของตลาด สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้

นางสาวนิรามัย กล่าวต่อว่า เนื่องจาก รัฐบาลมีแผนการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2560-2579) โดยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ในทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาคที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงและเกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของ มนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรมไทยในอนาคต (New S-Curve) ที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น หากพิจารณาถึงภาพรวมจะพบว่าอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพนั้นเป็นกลไกของรูปแบบอุตสาหกรรมสนับสนุนในลักษณะพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติและมีวงจร Ecosystem ที่ขาดการบูรณาการและความเชื่อมโยงทำให้ผู้ประกอบการในประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการ แทรกแซงวงจร Ecosystem ซึ่งการช่วยเหลือจากหน่วยงานใดหน่วยหนึ่งจึงไม่เพียงพอ จึงต้องเร่งบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อระดมความช่วยเหลือและขับเคลื่อนไปด้วยกัน ตามแนวทางนโยบายของ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ที่ว่า “ปั้น ปรุง เปลี่ยน” เอสเอ็มอีให้ดีพร้อม

สำหรับโครงการนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยอำนวยให้เกิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆเพื่อมุ่งสู่การยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ กิจกรรมวิเคราะห์ความต้องการของตลาด กิจกรรมเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้กลุ่มต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ในกลุ่มคลัสเตอร์เกิดการร่วมมือกันและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง พร้อมสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และนำไปสู่แนวทางความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 : 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 245361 ต่อ 530