พิงคนครประชุมความร่วมมือเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวเหนือตอนบน

0
468

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดประชุมหารือความร่วมมือเชื่อมโยงการจัดการท่องเที่ยวด้านการตลาด กับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดประชุมหารือความร่วมมือเชื่อมโยงการจัดการท่องเที่ยวด้านการตลาด กับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า การจัดประชุมหารือความร่วมมือเชื่อมโยงการจัดการท่องเที่ยวด้านการตลาด กับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสนอแนวทางการต่อยอดด้านการตลาดเชิงรุกระหว่างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เนื่องจากสำนักงานพัฒนาพิงคนครเป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในด้านการประสานและสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับศักยภาพของทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

และการประชุมหารือด้านตลาดเชิงรุกในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนครก็พร้อมที่จะร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยงกันทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในอนาคตอีกด้วย