รมว.เกษตรและสหกรณ์ประชุม ติดตามงานด้านสถานการณ์ภัยแล้ง

0
190

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยนายวิรุฬ พรรณทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานด้านสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ รัฐมนตรีและคณะทำงาน ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาโดย นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และได้มอบนโยบายให้ข้าราชการทุกภาคส่วนดูแลพี่น้องประชาชน เกษตรกร อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในช่วงฤดูแล้งให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน อีกทั้งเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวพร้อมทั้งพบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำ.