เกษตรเชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าดินปุ๋ยมืออาชีพ เดินหน้าลดฝุ่น ลดต้นทุน สู้แล้งเคียงข้างเกษตรกร

0
204

เกษตรเชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าดินปุ๋ยมืออาชีพ

เดินหน้าลดฝุ่น ลดต้นทุน สู้แล้งเคียงข้างเกษตรกร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางมัฑนา ธรรมใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืช นำเจ้าหน้าที่นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่ดินปุ๋ยมืออาชีพ ทั้ง 17 ภาคเหนือตอนบน กว่า 220 คน  นายนวนิตย์ พลเคน ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่6 เป็นประธาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านจัดการดินปุ๋ย ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เพื่อให้เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และบริการด้านดินปุ๋ย มีการขยายผลไปสู่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และแปลงใหญ่ มุ่งหวังให้เกษตรกรเป้าหมายมีการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ผ่านกลไกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่บริหารจัดการโดยเกษตรกร และมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรหรือ “เจ้าหน้าดินปุ๋ยมืออาชีพ”เป็นพี่เลี้ยง รวมถึงตระหนักในสภาวะแวดล้อมที่ผันผวนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นวิกฤตฝุ่นควัน สภาวะฤดูแล้ง การนำการองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับใช้กับวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรอาทิ ใบไม้ ฝาง ใบหญ้า ฯแปรเปลี่ยนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือการใช้เศษวัสดุพูนโคนต้นไม้เป็นการรักษาความชื้นของดินในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า ทดแทนการเผาซึ่งเป็นการทำลายโครงสร้างและอินทรีย์วัตถุที่จำเป็นมีประโยชน์ต่อพืช เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนอีกด้วย.