เปิดงาน

0
240

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรม การบรรยาย Work Shop “การเข้าใจสล่าช่างไม้ที่มีคุณภาพ” ให้ความรู้แก่นักศึกษา ด้านวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ โดยวิทยากรผู้ครํ่าหวอดในสายงานไม้มืออาชีพ ณ ห้องประชุมสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา