ตักบาตรวันมาฆะ

0
257

ร.ร.โกวิทธำรง เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร รับฟังธรรมเทศนา มีภิกษุสามเณรจากวัดโลกโมฬี และวัดเชตุพน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 99 รูป เข้ารับบิณฑบาต จากผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจความสำคัญทางพุทธศาสนา โดยการเรียนรู้ศาสนพิธีด้วยการปฏิบัติจริง สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ต่อไป ณ สนามของโรงเรียนฯ ที่ผ่านมา