มช.ประชุมด้านผึ้ง

0
289

สมาคมนักวิจัยและผู้เลี้ยงผึ้ง ร่วมกับ มช. COLOSS จัดประชุมวิชาการด้านผึ้ง COLOSS Asia conference 2020

สมาคมนักวิจัยและผู้เลี้ยงผึ้ง COLOSS ร่วมกับ Franco-Thai, Ricola Foundation, Veto pharma, Erasmus+ Programme, สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการด้านผึ้ง COLOSS Asia conference 2020 โดยความร่วมมือจากสมาคมและสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองประธานสมาคม COLOSS เป็นประธานเปิดการประชุม และอาจารย์ ดร.มาโนช นาคสาทา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมในพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในงานมีการบรรยาย แสดงวิสัยทัศน์ และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับผึ้ง สุขภาพผึ้ง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ผึ้ง นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจ เกี่ยวกับการตลาดและการค้าน้ำผึ้ง รวมถึงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยในงานจะมีนักวิชาการและนักวิจัย กว่า 30 ท่าน จาก 20 ประเทศทั่วโลก คือ Canada, China, France, Greece, Indonesia, Israel, Japan, Myanmar, Nepal, Netherland, Poland, Romania, Slovenia, South Korea, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, UK และ Vietnam โดยมีนักวิชาการหลักจากสมาคม COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes) ซึ่งเป็นสมาคมระหว่างประเทศที่ไม่หวังผลกำไร มุ่งเน้นการฟื้นฟูสุขภาพของผึ้งในระดับโลก ซึ่งสมาคมประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญมากมาย ได้แก่ นักวิจัย สัตวแพทย์ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษา มีหน้าที่หลัก คือ การทำงานในระดับโลกเพื่อพัฒนาให้ผึ้งมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะผึ้งเลี้ยง (Apis mellifera) และมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เรื่องผึ้งและสุขภาพของผึ้งไปสู่ภาครัฐในระดับนโยบาย สร้างความร่วมมือการวิจัยระดับนานาชาติ อบรมและเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่ดีของผึ้ง นอกจากนี้สมาคมยังมีเป้าหมายทำงานในด้านแมลงศัตรูและโรค สภาพแวดล้อม การผสมพันธุ์รวมถึงการอนุรักษ์ผึ้ง 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นำทีมโดย Professor Dr. Peter Neumann Institute of Bee Health, Vetsuisse Faculty, University of Bern ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ Assistant Professor Dr. Geoffrey R. Williams Laboratory of insect pollination & apiculture, Department of entomology and plant pathology, Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสมาคม COLOSS สำหรับในประเทศไทย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งรองประธานสมาคม COLOSS ทำงานเกี่ยวกับศัตรูและโรคผึ้งในภูมิภาคเอเชีย และทีมนักวิจัย Smart Bee คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่