เด็กอาชีวะแสดงศักยภาพ ร่วมแข่งทักษะที่ ว.โปลิฯ

0
390

เมื่อวันที่ผ่านมา นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยมี ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธี

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีวัตถุประสงค์และมีความมุ่งหวังให้การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมให้วิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาได้พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศครอบคลุมคุณลักษณะที่ดี ของนักศึกษาทุกด้าน

ในปีนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 วิทยาลัย มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2,800 คน โดยมีการแข่งขัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 แบ่งการจัดการแข่งขันและการประกวด ออกเป็น 3 กิจกรรม คือ

1. จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 ประเภทวิชา 13 สาขาวิชา 53 รายวิชา ดังนี้ -ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่ม วิชาชีพพื้นฐาน -ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาธุรกิจโรงแรม

2.การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

3.กิจกรรมการประกวด ได้แก่ การประกวดมารยาทไทย การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงไทยสากล การประกวด ดาว-เดือน ดาวเทียม-เดือนเทียม

4.กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล บาสเก็ตบอล เปตอง เซปัคตะกร้อ และ E-Sport

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้คนไทย ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และรวมถึงมีความพร้อมทางด้านทักษะ จนเกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาพร้อมก้าวเข้าสู่สถานประกอบการและสร้างงานได้ด้วยตนเอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ได้มีมติมอบหมายให้กลุ่มอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน จำนวน 12 วิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาและแสดงความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชน

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันจากสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ และกลุ่มอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน สนับสนุนงบประมาณและให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการแข่งขัน