จัดงาน “ศิลปาชีพ ล้านนาไทยก้าวไกลด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 2

0
676

จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมสตรีนครเชียงใหม่และสมาชิกเครือข่ายสตรีในจังหวัดลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอนร่วมกันจัดงาน”ศิลปชีพ ล้านนาไทยก้าวไกลด้วยพระบารมี”ครั้ง ที่ 2 ที่แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่และดร. อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์กรมหาชน)ได้ร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในการจัดงาน”ศิลปชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 2

ตามที่สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการงานศิลปชีพล้านนาไทย ก้าวไกลชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อสตรีไทยด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนาสตรีโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพสตรีที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพและสร้างรายได้ค้ำจุนครอบครัว สร้างความสุขได้ตามอัตภาพเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งตน เกิดความรักและหวงแหนในเอกลักษณ์ของแผ่นดินนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(2561-2580)ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม

ในปี 2563 นี้จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมสตรีนครเชียงใหม่และสมาชิกเครือข่ายสตรีในจังหวัดลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอนร่วมกันจัดงาน”ศิลปชีพ ล้านนาไทยก้าวไกลด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่งานนี้เปิดให้เข้าชมฟรี ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านบทบาทสตรีและพระราชจริยาวัตรอันงดงามในฐานะแม่ของแผ่นดิน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นิทรรศการจากสถาบันวิจัยและพํฒนาพื้นที่สูง / โครงการหลวง
นิทรรศการผ้าไทย ผ้าโบราณ สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไท การเชิดชูเกียรติ สตรีและเยาวชนสตรีศรีนครเชียงใหม่ ประจำปี 2563 การประกวดมารยาทไทยและแข่งขันงานฝีมือประเภทแกะสลักผัก ผลไม้ การประกวดวงดนตรี “WACM Music Contest” การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าสมาคมสตรี การจัดแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและงานศิลปาชีพและโซนอาหารชวนชิม การประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน

ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถรับบัตรเข้างานได้ที่บูธประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่