“ศิลปชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี”

0
392

ที่แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์กรมหาชน)ได้ร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในการจัดงาน”ศิลปชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 2

ตามที่สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการงานศิลปชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมาโดยสืบทอดพระปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร,ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อสตรีไทยด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนาสตรีโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพสตรีที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพและสร้างรายได้ค้ำจุนครอบครัว สร้างความสุขได้ตามอัตภาพเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งตน เกิดความรักและหวงแหนในเอกลักษณ์ของแผ่นดินนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม

ในปี 2563 นี้จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคม
สตรีนครเชียงใหม่และสมาชิกเครือข่ายสตรีในจังหวัดลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอนร่วมกันจัดงาน” ศิลปชีพ ล้านนาไทยก้าวไกลด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ งานนี้เปิดให้เข้าชมฟรี ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านบทบาทสตรีและพระราชจริยาวัตรอันงดงามในฐานะแม่ของแผ่นดิน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นิทรรศการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง / โครงการหลวงนิทรรศการผ้าไทย ผ้าโบราณ สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย การเชิดชูเกียรติ สตรีและเยาวชนสตรีศรีนครเชียงใหม่ ประจำปี 2563 การประกวดมารยาทไทยและแข่งขันงานฝีมือประเภทแกะสลักผัก ผลไม้ การประกวดวงดนตรี “WACM Music Contest” การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าสมาคมสตรี การจัดแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและงานศิลปาชีพและโซนอาหารชวนชิม การประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน

ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถรับบัตรเข้างานได้ที่บูธประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่