ม.แม่โจ้ ยกย่องอาจารย์ตัวอย่าง-พนักงานดีเด่น ประจำปี 60 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจ

0
649

ครู อาจารย์ พนักงาน คือบุคลากรอันทรงคุณค่าของทุกสถาบันการศึกษา เป็นกำลังสำคัญในผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามพันธกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคคลอันทรงคุณค่าเหล่านี้ จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ตัวอย่าง และ พนักงานดีเด่น ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี ได้อุทิศตนให้แก่ราชการและสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ค้นคว้าวิจัย ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาและชุมชนอย่างเต็มความสามารถ พร้อมกับประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมงานและนักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี 2560 ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในพิธีไหว้ครูประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ดังนี้

อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน
อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ เป็นผู้มีผลงานด้านการเรียนการสอนที่โดดเด่น มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาที่รับผิดชอบ มีงานวิจัยในชั้นเรียน มีการปรับปรุงทั้งเทคนิคในการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของนักศึกษาในแต่ละรุ่น ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน และเนื้อหาในรายวิชาให้ทันสมัยตลอดเวลา รวมทั้งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก
จากผลงานดังกล่าว จึงสมควรได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2560 ด้านการเรียนการสอน

อาจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย
อาจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม เป็นผู้มีผลงานด้านการวิจัยที่โดดเด่น เป็นผู้อุทิศตนกับการทำงานวิจัยอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งอบรมสั่งสอนให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านงานวิจัย ตั้งแต่คัดเลือกหัวข้อวิจัย ทำวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย โดยมีผลงานวิจัย 2 ปีย้อนหลัง ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 5 รางวัล มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติที่เป็น First และ Second Author จำนวน 14 ผลงาน โดยปัจจุบันเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 6 โครงการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาโครงการภายนอกอีก 4 โครงการ และยังได้รับทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง

จากผลงานดังกล่าว จึงสมควรได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2560 ด้านการวิจัย

อาจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านบริการวิชาการ ได้ทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชน และได้บูรณาการกับการเรียนการสอนมาโดยตลอด โดยได้สร้างองค์ความรู้ด้านจุลินทรีย์ท้องถิ่นและได้ปรับใช้กับการเกษตรและการเรียนการสอน มุ่งให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์” เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุกการผลิต และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองและจำหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของเกษตรกร ซึ่งรวมกลุ่มเป็น “วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวต้นเดียว” ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รวมสมาชิกทั้งหมด 364 ราย

จากผลงานดังกล่าว จึงสมควรได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2560 ด้านบริการวิชาการ

อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ สังกัด คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ตัวอย่างด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ สังกัด คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีความตั้งใจ มุมานะ และอุทิศเวลาให้แก่งานศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายจนเกิดประโยชน์แก่องค์กร มีความรัก เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยจัดขึ้น และหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งไปเผยแพร่การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยแมสซี่ ประเทศนิวซีแลนด์

จากผลงานดังกล่าว จึงสมควรได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2560 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเด่น
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ วศ.ด.(วิศวกรรมอาหาร) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจคือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวขนาดอุตสาหกรรมจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติถึง 6 รางวัล และเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงาน อีกทั้งปฏิบัติราชการด้วยความมานะ อดทน เสียสละ

มีความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นผลดีแก่ทางราชการอย่างยิ่ง และเป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
จากผลงานดังกล่าว จึงสมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ สังกัด สำนักหอสมุด

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น
นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ สังกัด สำนักหอสมุด

นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป-การบัญชี) จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มีผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจคือ ขับเคลื่อนสำนักหอสมุดให้เป็นหน่วยงานนำร่อง ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และขับเคลื่อนสำนักหอสมุดให้เป็นสำนักงานสีเขียว ได้รับผลการประเมินระดับทอง และเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงาน อีกทั้งปฏิบัติราชการด้วยความมานะ อดทน เสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นผลดีแก่ทางราชการอย่างยิ่ง และเป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน

จากผลงานดังกล่าว จึงสมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

สิบตรีสมจิตร์ พรหมมา สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์

พนักงานราชการดีเด่น
สิบตรีสมจิตร์ พรหมมา สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์

สิบตรีสมจิตร์ พรหมมา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล สำเร็จการศึกษาระดับปวส. วุฒิ ปวส. (เครื่องกล-เทคนิคยานยนต์) จาก วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง มีผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจคือ การให้บริการด้านยานพาหนะ ได้รับการยกย่อง ชื่นชมและ เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ยังเสียสละอุทิศตนช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ด้านอื่นๆ และเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงาน อีกทั้งปฏิบัติราชการด้วยความมานะ อดทน เสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นผลดีแก่ทางราชการอย่างยิ่ง และเป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
จากผลงานดังกล่าว จึงสมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560

ขวัญกำลังใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บุคลกรทุกคน สามารถปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆด้าน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงไม่เคยละเลยในการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณาจารย์และบุคลากรทุกแขนง เพราะทุกคนคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้