เปิดตัว

0
242

นิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นประธานกล่าวเปิดตัวโครงการกิจกรรมการยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สู่คลัสเตอร์ 4.0 โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม เป็นวิทยากรบรรยาย ณโรงแรมคันทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่