วิทย์ มช. โชว์เคส! วิจัย “วัสดุศาสตร์”

0
224

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “MS&T Deep-Tech Start Up Forum and Innovation Showcase 2020” ณ Empress Premier Hotel Chiang Mai โดยมี นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมีผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมในพิธีเปิดงาน

“MS&T Deep-Tech Start Up Forum and Innovation Showcase 2020” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการนวัตกรรมวัสดุสู่อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัย ระหว่างอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ ภาคเอกชน Venture Capital รวมทั้งแหล่งทุนที่สำคัญ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์มหาวิทยาลัยในยุค Disruption ได้นำงานวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายรัฐบาล ทราบแนวทางการ transform สู่การเป็นนักวิจัยสายประกอบการ (Entrepreneurial Researcher) ที่เป็นฐานของ Entrepreneurial University รวมทั้งแนวทางการร่วมมือจาก Venture Capital ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งแหล่งทุนที่สำคัญ โดยจัด Talks แชร์ประสบการณ์การจัดตั้ง Deep Tech Startup รวมทั้งจัดบูธโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เพื่อหาตลาดให้ Startups และช่วยสร้าง Ecosystem ของผู้ประกอบการใหม่

งานนี้เป็นส่วนสำคัญในการจุดประกายการนำงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นเวทีเพื่อนักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดในการนำงานวิจัยสู่การใช้งานจริง อีกทั้งสามารถนำความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและการนำมาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานวัสดุศาสตร์แบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัสดุทางการแพทย์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในแง่ของบุคลากรและความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในสร้างและพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในงานวิจัยแบบบูรณาการทางวัสดุศาสตร์ของประเทศไทยและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้งานวิจัยทางด้านนี้ของประเทศมีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป