ลำพูนจัดงานไม้แกะสลักฯ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโต

0
503

จังหวัดลำพูน จัดงานแถลงข่าว การจัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี 2563 โดยเป็นการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้ง ที่ 9 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ หมู่บ้านไม้แกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง และบริเวณศูนย์ OTOP ทาทุ่งหลวง (บ้านหนองยางฟ้า)

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ที่สวยงาม อยู่กันแบบ เรียบง่าย วัฒนธรรมการแต่งกาย การพูด การกิน น่าหลงใหล ใครได้มาเยือนลำพูนก็หลงรักลำพูนไปตาม ๆ กัน และมี concept มานอนลำพูนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปี และอำเภอแม่ทาก็เป็นอีกแหล่งหนึ่ง ที่ชุมชนมีเอกลักษณ์ ชาติพันธ์ยอง มีงานไม้แกะสลัก การเกษตรเป็นหลัก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน ทั้งในจังหวัดลำพูน ต่างจังหวัด ต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมเยือนสัมผัสบรรยายกาศที่อบอุ่น และน้ำใจไมตรีที่มีแต่ความเต็มใจให้ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ สำหรับชุมชนในอำเภอแม่ทา ต้องรักษา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตคนลุ่ม น้ำทาไว้ ส่งต่อให้รุ่นลูกหลาน สืบสานอย่างมีคุณค่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัส สุดท้ายนี้ เรามาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดลำพูนอย่างประทับใจ

ทั้งนี้จังหวัดลำพูน ได้เน้นการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนพื้นฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชน สร้างความพร้อมภาคเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งอาชีพการ แกะไม้สลักถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ เป็นเส้นทางการเงินที่หล่อเลี้ยงชุมชน ให้คนในชุมชน มีอาชีพ มีงานทำ สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวชุมชนด้วย เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในส่วนของจังหวัดลำพูน ที่จะส่งเสริมการรักษาภูมิปัญญาในรูปงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม ต้องมีการอนุรักษ์ รักษา พัฒนาต่อยอด ความคิดสร้างสรรค์ ชุมชนต้องสร้างทายาท ลูกหลานไว้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลงาน ตามแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัดลำพูน มีเป้าหมายจะส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมสู่สากล

ขณะที่ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ให้ความร่วมมือตั้งแต่เริ่มแรก คิด ทำ กันมาร่วมกับท่านนายอำเภอ ท่านนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นและสหกรณ์ไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา และพี่น้องอำเภอแม่ทา ปีนี้มีการยกระดับการจัดงานขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแนวคิดว่า การจัดงานควรที่จะคงเอกลักษณ์ในเรื่องของ ไม้แกะสลักเป็นหลัก มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัดอื่น ๆ จับมือร่วมกันในนามของสมาคมไม้แกะสลักภาคเหนือ พัฒนาต่อยอดไปจนถึงระดับประเทศ สร้างให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนแลกเปลี่ยนข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดเศรษฐกิจเคลื่อนไหวหมุนเวียน ในปีนี้ได้เชิญพ่อครูสล่าจากจังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา มาร่วมกิจกรรมในงาน ซึ่งจะทำให้มีข้อมูลการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ในปีหน้าการจัดงานก็จะยกระดับขึ้นไปอีก เชิญเครือข่ายมาร่วมงานและนำผลงานมาจัดแสดง

ด้านนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา กล่าวว่า อำเภอแม่ทามีเศรษฐกิจภาคการเกษตร และอาชีพแกะสลักไม้ เป็นหลักใหญ่ การที่จัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งนี้ ได้จัดเป็นครั้งที่ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 8 แห่ง ได้ร่วมมือกันที่จะสร้างสรรค์การจัดงานให้เป็นงานประจำปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอแม่ทา เชิญชวนนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวอำเภอแม่ทาได้ตลอดปี ต้องยอมอย่างหนึ่งว่า อำเภอแม่ทาเป็นต้นกำเนิดไม้แกะสลัก คือจากไม้เป็นท่อน สล่าช่างต้องมาทำการแกะสลักขึ้นรูปให้มีเป็นรูปร่าง ผู้ประกอบการบางรายก็จัดส่งไปยังบ้านถวายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดตกแต่งสีให้สวยงาม บางรายก็จัดทำสีได้เอง การจัดงานไม้แกะสลักนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานหัตถศิลป์ หัตถกรรม ไม้แกะสลักอำเภอ แม่ทา และกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดเป็นงานประจำปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมงบประมาณ จึงทำให้งานเกิดความสำเร็จมาจนถึงปีนี้

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง กล่าวว่า การจัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา กิจกรรมในงานทั้ง 4 วัน มีดังนี้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีไหว้ครู บูชาเครื่องมือช่างแกะสลักแม่ทา / สัมผัสบรรยากาศกาดหมั้วพื้นเมืองลุ่มน้ำทา มีทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. / การแสดงดนตรี / รำวงย้อนยุค วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย การแข่งขันแกะสลักประเภทประชาชนทั่วไป 3 มิติ / การแข่งขันขบวนแห่ไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา / และพิธีเปิดงาน / การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายหญิงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 การแข่งขันแกะสลักไม้ประเภทแนวคิดสร้างสรรค์ รุ่นเยาวชนทั่วไป การเสวนา เรื่อง ทิศทางอนาคตไม้แกะสลัก วิทยากร ประกอบด้วย พ่อครูสล่าสมพล หล้าสกุล พ่อครูสล่าเพชร วิริยะ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และประธานสหกรณ์ไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา วันที่ 1 มีนาคม 2563 การแสดงซอพื้นเมือง และการประกวดธิดาไม้แกะสลัก