“ชาวนาเชียงใหม่ปลูกพืชอื่นแทนนาปรังสร้างรายได้งาม”

0
453

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง ปี2562/63 หรือการปลูกพืชใช้น้ำน้อย กับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT) ในพื้นที่ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางวรินทร มั่งมูลอู เกษตรอำเภอหางดง ร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการทำการเกษตรเป็นการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แรงงาน และทุน โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันความแปรปรวนของธรรมชาติมีมากขึ้นเช่น ฝนทิ้งช่วง น้ำท่วมฯ และนับวันยิ่งรุนแรงก่อให้เกิด โรคอุบัติใหม่ทั้งในมนุษย์,สัตว์ หรือแม้กระทั่งในพืช แม้กระทั่งปัจจุบันที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำต้นทุนทางด้านการผลิตเกษตรกรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต หันมาปลูกพืชอายุสั้น และใช้น้ำน้อยทดแทนสามารถสร้างรายได้ในตลอดช่วงฤดูแล้ง 

กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จึงเร่งดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเกษตรปลูกพืชหลากหลาย หรือปลูกพืชใช้น้ำน้อยในฤดูแล้งทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ในพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ กว่า 5,000 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะได้รับสนับสนุนเป็นปัจจัยการผลิตและแนะนำพืชทางเลือกกว่า 10 ชนิดเช่น แตงโม ถั่วฝักยาว พริกหยกขาว มะเขือเทศ ฟักทอง แตงโม ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และพืชผักอื่นๆดังตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จคือ กับนายกิตติพันธ์ บุญศรี ให้ข้อมูลว่า เดิมทำนาปรังจำนวน 7 ไร่ครึ่ง มีต้นทุนการผลิต 6,700 บาท/ไร่ ขายข้าวเปลือกสด (ข้าวเหนียว พันธุ์สันป่าตอง 1) ขายได้ 6,500- 8,000 บาทต่อไร่ ฤดูแล้งนี้หันมาปลูกถั่วฝักยาวบนพื้นที่ 1 ไร่  สามารถจำหน่ายได้ประมาณ 20,000 บาท/ไร่ สร้างรายได้มากกว่าทำนาปรังอย่างต่ำสองเท่าตัวและยังใช้พื้นที่น้อยกว่าอีกด้วย เช่นเดียว นายไพบูลย์ หัวเวียง จากเคยทำนาปรังบนพื้นที่ 14 ไร่ แต่ฤดูแล้งปีนี้หันมาใช้พื้นที่เพียง 3 ไร่ แบ่งปลูกแตงโม และถั่วฝักยาว เพราะการดูแลไม่ยุ่งยาก อีกทั้งได้คำแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอซึ่งมีทุนต่อไร่ประมาณ 6,000 บาท สามารถสร้างรายได้หลังจากหักทุนแล้วประมาณ 18,000-25,000 บาท ไม่เพียงเท่านี้ยังสามารถเก็บแตงโมสร้างรายได้ตั้งแต่เดือนแรกอีกด้วย

ดังจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรที่งดการทำนาปรัง หันมาปลูกพืชอื่นทดแทนนั้น นอกจากจะใช้เวลาการผลิตสั้นกว่า ต้นทุน,ปริมาณน้ำ และพื้นที่การผลิตที่น้อยกว่ารวมถึงไม่ยุ่งยากในการดูแลรักษา แต่กลับสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนตลอดช่วงฤดูแล้งนี้อีกด้วย