งานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

0
1226

วันนี้ 18 ก.พ.63 ดร.พะโยม ชิณวงค์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 28 โอกาสนี้ นางพรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารสมาคมฯ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู 146 โรงเรียน และแขกผู้มีเกียรติ กว่า 3,500 คน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางพรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อประกาศให้สาธารณะชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความสำคัญของการศึกษาเอกชน ที่มีส่วนในการจัดการศึกษาของชาติ  ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐได้เป็นอย่างดียิ่ง นอกจากนี้  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในฐานะปูชนียบุคคลของชาติ

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยโรงเรียนในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษา เชียงใหม่ – ลำพูน จึงตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญถือว่าวันการศึกษาเอกชนเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่ง จึงจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประจำทุกปี

การจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 28 จัดให้มีพิธีมอบเข็มทองคำ  เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะในโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ ครบ 30 ปี จำนวน 46 คน , มอบโล่เงินเชิดชูเกียรติ ครู ระดับปฐมวัยที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี จำนวน 24 คน ครบ 10 ปี จำนวน 25 คน , มอบโล่ครูดีในดวงใจกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เชียงใหม่ – ลำพูน จำนวน 12 คน , รางวัลเพชรแท้ การศึกษานอกระบบ จำนวน 26 คน , เกียรติบัตรแสดงความยินดีสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศและนานาชาติ จำนวน 8 รางวัล , รางวัลจากคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนภาคเหนือ จำนวน 4 รางวัล 621 คน

การจัดงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุญาตให้สถานที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่จัดงาน คณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเป็นอย่างดียิ่ง

ร.พะโยม ชิณวงค์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการทำหน้าที่เป็นประธานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 28 จากการที่สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานวันการศึกษาเอกชนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  และมีการสร้างแรงบันดาลใจเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครู ทั้งการมอบเข็มทองคำ โล่ และเกียรติบัตร นับว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีเพราะครูคือปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่า มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักดีของวงการศึกษาทั่วประเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา เป็นที่ประจักษ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ โดดเด่นเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจของผู้ปกครอง  ที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน และเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

ในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูล ในการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษา ให้ก้าวไกลสู่สากล ตามที่ตั้งเป้าหมาย

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆในวันนี้ขอให้ช่วยกันรักษาและเพิ่มพูนความดี มีคุณภาพให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างและจรรโลงไว้ เพื่อชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วยังมีการบรรยาย “ธรรมะพาเพลิน” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักพูดชื่อดัง ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเข้ารับฟัง ได้รับสาระความสนุกสนานอย่างมาก