สหพันธ์มังสวิรัติโลกร่วมกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผลิตพืชปลอดสารพิษภาคเอกชน 7 องค์กร

0
614

ร่วมลงนามบันทึกความตกลงเพื่อร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสรรค์และผลิต”นวตกรรมอาหารมังสวิรัติ สู่ครัวโลก”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้อง D205 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ทางสหพันธ์มังสวิรัติโลกโดย ศ.ดร.ประธาน วงศ์ไพศาล รองประธานสหพันธ์มังสวิรัติโลกร่วมกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผลิตพืชปลอดสารพิษภาคเอกชน 7 องค์กรประกอบด้วย ดร.ภูมิรวิชณ์ ชัยภูริหิรัณยกุล ประธานบริษัทสมาร์ทดิจิตอล คอมมูนิเคชั่น จำกัด รศ.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง หัวหน้าโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน นางสาวผ่องพุท รอนไพลิน ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านศาลาไชย

นายพงษศักดิ์ ยุทธนาชัยกุล ผู้ประกอบการโรงงานซีอิ้วเฮงเชียง นางสาวดวงอนงค์ ยุทธนาชัยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะกรีนอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด นางสาวปานชีวัน ชัวชมเกตุ กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเซาท์เทิร์น ฟู๊ดอินดัสตรี จำกัดและดร.ศิริพร เดชะอูป กรรมการผู้จัดการ บริษัทลองไลฟ์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความตกลงเพื่อร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสรรค์และผลิต”นวตกรรมอาหารมังสวิรัติ สู่ครัวโลก”

โดยเป็นการพัฒนาสินค้าอาหารมังสวิรัติ ให้เป็นสินค้าอาหารนวัตกรรมเป็นอาหารปลอดภัย เนั้นความเป็นธรรมชาติ 100% โดยในการปรุงรสชาติความอร่อย จะเน้นให้มีความอร่อยเบบธรรมชาติ โดยใช้ครื่องปรุงรสอาหารที่เป็นนวัตกรรม ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ผ่านการตรวจสอบเละรับรองผลงานโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)

รองประธานสหพันธ์มังสวิรัติโลก กล่าวว่า ปัจจุบันการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีความจำเป็นต่อร่างกาย เพราะสามารถช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDร) ชะลอโรค ชะลอวัยโดยเฉพาะอาหารที่ผลิตจากพืชเป็นหลักสามารถตอบโจทย์คุณค่าทางโภชนาการ โดยใช้วัตถุดิบที่มีความปลอดภ้ร่วมกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้จึงมีข้อตกลงในการพัฒนาการผลิตและส่งเสริมสินค้าอาหารมังสวิรัติไทยและนวัตกรรมไทยที่สามารถตอบโจทย์การลดบริโภคโซเดียมและน้ำตาลการใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรที่ร่วมช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควันประเทศไทย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรที่มีการปลูกแบบปลอดสารพิษฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ การบูรณาการด้านวิชาสุขภาพของคนทั่วโลก การเพิ่มรายได้เกษตรกรเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยการร่วมกันอย่างยั่งยืน