ระวัง!40 คลื่นฯ โฆษณาเกินจริง

0
290

สสจ.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายทั้งภาครัฐ ประชาชน มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน หวังขับเคลื่อนพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน เพื่อกำกับดูแลโฆษณาสถานีวิทยุกระจายเสียงในเชียงใหม่ เผยรอบปี 62 พบถึง 40 คลื่นความถี่โฆษณาเกินจริง-โอ้อวดหลอกลวง

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อกำกับดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมายังพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุที่ไม่ถูกต้อง เข้าข่ายโอ้อวดหลอกลวง จากการเฝ้าระวังโฆษณาทางสถานีวิทยุในปี 2562 จำนวน 83 คลื่น พบความผิดด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ถูกต้อง 40 คลื่น คิดเป็นร้อยละ 48 ซึ่งสะท้อนว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ก็มีแนวโน้มลดลง

จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยการให้ความรู้ประชาชนในการเลือกบริโภคอย่างเหมาะสม ประกอบกับให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากหลากหลายแห่ง ทั้งโทรทัศน์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ หากประชาชนมีความเข้มแข็ง รู้เท่าทันสื่อ จะเป็นเกราะป้องกันตนเองจากโฆษณาที่โอ้อวดหลอกลวงได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธุรกิจและรูปแบบการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง เป็นการโอ้อวดเกินจริงและน่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เช่น อาหารเสริม เครื่องดื่มสมุนไพร รวมทั้งเคมีภัณฑ์การเกษตรต่างๆ ซึ่งผู้จัดรายการมักจะใช้คำหลีกเลี่ยงตรงๆ กับอาหารเสริมเหล่านั้นว่าไม่ใช่ยา แต่สามารถรักษาโรคให้หายได้ มีการต่อสายโทรศัพท์ถึงผู้ใช้และยกยอปอปั้นว่าทาน/ดื่มแล้วหายจากโรคร้ายต่างๆ ได้ แม้แต่เครื่องดื่มประเภทผลไม้ก็อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทั้งที่ประชาชนสามารถซื้อผลไม้ในท้องตลาดราคาก็ถูกมารับประทานโดยตรงได้ รวมทั้งกาแฟสมุนไพรที่อ้างทำให้มีความกำหนดทางเพศเพิ่มขึ้นก็มีการโอ้อวด ซึ่งส่วนใหญ่การโฆษณาเหล่านี้ผ่านสถานีวิทยุชุมชน บางรายการตั้งเครือข่ายลิงค์ต่อกันออกอากาศหลายจังหวัดอีกด้วย