ทต.ป่าแดด รณรงค์ แก้ไฟป่า – PM 2.5

0
251

เทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมพลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

เทศบาลตำบลป่าแดดจัดกิจกรรม ดังกล่าว ตามแนวทางของจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำหนดปฏิทินดำเนินการ “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน” บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาของหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ผ่านการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังมีการร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลป่าแดด กับผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร และภาคเอกชนภายในตำบลป่าแดด เพื่อร่วมกันรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตำบลป่าแดดอย่างยั่งยืนด้วย