ซินเซิงฯสอนนักเรียน ป้องกันไวรัสโคโรนา

0
350

เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ พร้อมคณะวิทยากร จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียน ตามโครงการ “โครงการสร้างความตระหนักและแนวทางในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับชุมชนและสังคม” เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักในการป้องกันตนเอง รวมถึงให้แนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายในชุมชนและสังคม โดยมี นพ.กัมปนาท วังแสน อาจารย์แพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน (ศิษย์เก่าโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารหอประชุมฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่