เชียงใหม่ ถกแผน จัดการฯลุ่มน้ำปิง

0
244

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการลุ่มน้ำและผู้ช่วยเลขานุการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์

ที่ประชุมได้มีการติดตามและรับทราบถึงสถานการณ์น้ำ และมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง/อุทกภัย แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2563 ตาม (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ความก้าวหน้าของการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ในพื้นที่ลุ่มน้ำ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำปิง และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท (ปี 2564-2565) รวมถึงปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำ และการให้ความเห็นต่อแผนงาน/โครงการที่จะเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนรองรับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580) และจัดทำงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำปิง ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง ซึ่งปัจจุบันระบบนิเวศรอบแหล่งน้ำและในแหล่งน้ำมีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากผลกระทบการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนส่วนใหญ่บริเวณลุ่มน้ำ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำมาโดยตลอด รวมถึงดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำ เฉพาะลุ่มน้ำปิง นอกจากนี้ สทนช. ได้มีการติดตามประเมินผลแหล่งน้ำ จากตัวชี้วัดทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการปฏิบัติทุกปี เพื่อรักษา เพื่อรักษาคุณภาพในแหล่งน้ำสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ให้มีระบบนิเวศที่ดี ทั้งยังส่งผลให้สภาพป่าต้นน้ำเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์