ม.กีฬามอบรางวัล คนดีศรีพลศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์

0
269

ที่อาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล”คนดีศรีพลศึกษาเชียงใหม่” ประจำปี 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มีนโยบายในการยกย่องเชิดชูบุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ที่มีผลงานดีเด่น มีความประพฤติและการปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในรอบปี 2562 ใน 7 ด้านได้แก่ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านกิจกรรมและกิจการพิเศษ ด้านกีฬา ด้านการบริการสังคมและด้านทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัฐและกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากรรวมทั้งการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ยังมีนโยบายในการยกย่องเชิดชูบุคคลภายนอกที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานใน 5 ด้านได้แก่ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านการสื่อสารมวลชนและด้านกิจกรรมและบริการสังคมในรอบปี 2562โดยใช้ชื่อรางวัล “คนดีศรีพลศึกษาเชียงใหม่”

โดยทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคระกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติและเข้ารับรางวัลทั้ง 7 ด้านสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่และอีก 5 ด้านสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับเกียรติบัตรรางวัล”คนดีศรีพลศึกษาเชียงใหม่” ประจำปี 2562