DITP นำทัพผู้ประกอบการภาคเหนือ ยกระดับมาตรฐานสินค้า พัฒนาศักยภาพสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ก้าวสู่ตลาดโลก

0
292

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จับมือสมาคมการพิมพ์ไทย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ผนึกกำลังครั้งสำคัญในการร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐาน และผลักดันผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงผู้ประกอบการ OTOP/SMEs

ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ให้สามารถขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่จะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก (ภาคเหนือ) ขึ้น โดยมี นางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ณ ห้องสุโขทัย 1-3 โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

จากการได้หารือร่วมกับสมาคมการพิมพ์ไทย จึงเห็นว่า พื้นที่จังหวัดภาคเหนือเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะขยายสู่ตลาดสากล อาทิ อาหาร เครื่องประดับ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น อีกทั้งผู้ประกอบการ

ด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้ โครงการนี้จึงมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ สามารถนำองค์ความรู้ด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งนำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้อง ไปพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

โดยภายในงานจะประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ นิทรรศการแนวโน้มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โซนให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า รวมถึงกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “บรรจุภัณฑ์สร้างยอดขายอย่างไร” โดย คุณนนท์ปกรณ์ เธียไพรัตน์ (กรรมการผู้จัดการ Prompt partners) “การตลาดออนไลน์เพื่อผู้ประกอบการ OTOP/SMEs” โดย คุณจิตร์งาม พราหมณีนิล (เจ้าของกิจการ K PRINT) และ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์” โดย อาจารย์สุรเชษฐ ไชยอุปละ (ภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการ OTOP/SMEs กับผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่ภาคเหนือ อีกด้วย

อนึ่ง ในปี 2562 กรมฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมการพิมพ์ไทย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผนึกกำลังเสริมทัพผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในเขตภาคใต้ จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและยกระดับด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่ม ทำให้เกิดมูลค่าทางการค้ากว่า 10 ล้านบาท และเกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ต่อยอดธุรกิจ จนสามารถขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ และกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง นอกจากนั้น กรมฯ ยังได้จัดคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (Packaging Innovation) และการพิมพ์ไทยได้เดินทางไปเจรจาการค้า ณ สหภาพเมียนมา ซึ่งในปีนี้กรมฯ มีกำหนดการที่จะนำคณะผู้แทนการค้าอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เยือนประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2563 นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก ที่สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล ที่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถทำการค้าระหว่างประเทศได้

สำหรับผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก (ภาคเหนือ) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมยุรี อุทยาพนาลี (ผู้ประสานงาน) หมายเลขโทรศัพท์ 083-009-7408 , 02-961-2426-8 ต่อ 11